EU HÍREK

/ 2020. július-augusztusi lapszám

Tanácsi megállapodás adóügyi szabályok elhalasztásáról

Az Európai Unió Tanácsának 2020. június 24-i döntése értelmében a Covid–19-világjárvány okozta súlyos fennakadások kezelése érdekében az EU több időt biztosít majd az információk határokon át­nyúló átadásával és cseréjével, valamint az e-kereskede­lemre vonatkozó héával kapcsolatos szabályoknak való megfelelésre.

A Tanács a közigazgatási együttműködésről szóló irány­elvre vonatkozóan módosítást fogadott el, amelynek értel­mében lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy leg­feljebb hat hónappal elhalasszák bizonyos információk (így az olyan pénzügyi számlákra vonatkozó automatikus in­formációcserék, amelyeknek kedvezményezettjei egy má­sik tagállamban rendelkeznek adóügyi illetőséggel, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon át­nyúló adótervezési konstrukciók) benyújtására és cseréjére meghatározott határidőket. A módosított irányelv – a világ­járvány alakulásától függően, szigorú feltételek mellett – lehetővé teszi a Tanács számára a halasztási időszak egy al­kalommal, legfeljebb további három hónappal történő meg­hosszabbítását is.

A 2011/16/EU irányelvnek az adózás területén az infor­mációk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határ­időknek a Covid–19-világjárvány miatti sürgetően szük­séges halasztásának kezelése érdekében történő módosítá­sáról szóló irányelvjavaslat szövege elérhető a https://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST-8498-2020-INIT/ hu/pdf honlapon.

A közigazgatási együttműködést érintő döntés mellett az e-kereskedelemre vonatkozó héával kapcsolatban is ha­tároztak: a tagállamok állandó képviselői előzetes meg­állapodásra jutottak az online vállalatokra vonatkozó héarendszer alkalmazásának hat hónappal történő elha­lasztásáról, és így az alkalmazásra 2021. január 1-je helyett 2021. július 1-jétől kerülne sor. A halasztás a Tanács hiva­talos elfogadására vár.