EU HÍREK

/ 2020. májusi lapszám

Új uniós banki csomag

Az Európai Bizottság 2020. április 28-án új banki cso­magot fogadott el, amelynek célja, hogy EU-szerte megkönnyítse a háztartásoknak és a vállalkozásoknak történő banki hitelezést a koronavírus jelentős gazdasági hatásainak enyhíté­sére. A csomag az uniós banki szabá­lyok célzott módosításait, valamint az uniós számviteli és prudenciális kere­tekről szóló értelmező közleményt tar­talmazza.

Az uniós banki prudenciális szabá­lyok (a tőkekövetelményekről szóló rendelet) néhány célzott, „gyors meg­oldásra” irányuló módosításának célja, hogy a bankok a lehető legnagyobb mértékben képesek legyenek a hitele­zésre és a koronavírus okozta vesztesé­gek elnyelésére. Az Európai Bizottság kivételes átmeneti intézkedések kere­tében kívánja kiigazítani a bankok tő­kéjére vonatkozó nemzetközi számvi­teli standardok alkalmazásának üte­mezését, kedvezőbb elbánásban része­síti a válság során nyújtott állami ga­ranciákat, elhalasztja a tőkeáttételi mu­tatót kiegészítő tőkepuffer alkalmazá­sának kezdő időpontját, és módosítja egyes kitettségeknek a tőkeáttételi mu­tató számításából való kizárása mód­ját. Az Európai Bizottság javasolja to­vábbá több olyan elfogadott intézkedés alkalmazása kezdőnapjának előrehozá­sát, amelyek munkavállalók, kkv-k és infrastrukturális projektek finanszíro­zására ösztönzik a bankokat.

A közzétett értelmező közlemény megerősíti a számviteli és prudenciális szabályok rugalmasságának alkalma­zásáról szóló közelmúltbeli – többek között a Bázeli Bankfelügyeleti Bizott­ság, az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank által tett – nyilatkozatokat. Az Európai Bizottság arra ösztönzi a bankokat és a felügye­leti hatóságokat, hogy használják ki az uniós számviteli és prudenciális kere­tek rugalmasságát, például a kölcsö­nök visszafizetésére vonatkozó állami és magánszférabeli hiteltörlesztési mo­ratóriumok tekintetében. A közlemény kiemeli azokat a területeket is, ahol a bankokat felelősségteljes fellépésre ké­rik fel, például azáltal, hogy tartóz­kodnak a részvényeseknek történő osz­talékfizetéstől, vagy konzervatív meg­közelítést alkalmaznak a változó java­dalmazás kifizetésével kapcsolatban. A közlemény arra is felhívja a figyel­met, hogy a bankok hogyan segíthetik a vállalkozásokat és a polgárokat di­gitális szolgáltatásokon keresztül, ide­értve az érintéses és a digitális fizeté­seket is.

A hitelintézetekre és befek­tetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló, 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítására irá­nyuló javaslat a https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200428-banking-package-proposal_en.pdf honla­pon, az európai bizottsági értelmező közlemény a https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200428-banking-package-communication_en.pdf honlapon érhető el angol nyelven.