EU HÍREK

/ 2020. áprilisi lapszám

Jogiszöveg-tervezet az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli partnerségéről

Az Európai Bizottság 2020. március 18-án tette közzé az EU és az Egyesült Király­ság közötti jövőbeli partnerségre vo­natkozó megállapodás jogi szövegé­nek tervezetét. A tervezet az EU és az Egyesült Királyság 2019. októberi po­litikai nyilatkozatával összhangban jogi formába önti a tagállamok által jóváhagyott tárgyalási irányelveket.

A szöveg közzétételét az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folyta­tott konzultációk előzték meg. A szö­veg alapul szolgál a tárgyalásokhoz, valamint elősegíti, hogy előrehala­dást lehessen elérni az Egyesült Ki­rálysággal.

Az Európai Bizottság által közzé­tett szövegtervezet a tárgyalások va­lamennyi területére kiterjed, töb­bek között a kereskedelmi és gazda­sági együttműködésre, a bűnüldözési együttműködésre és a büntetőügyek­ben folytatott igazságügyi együttmű­ködésre, az uniós programokban való részvételre, valamint az egyéb terüle­teken való együttműködésre. Az irá­nyításról szóló külön fejezet körvo­nalazza a gazdasági és biztonsági együttműködés valamennyi területére kiterjedő átfogó keretet.

A megállapodás jogi szövegének tervezete elérhető a https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations/documents-related-negotiations-united-kingdom honlapon.