EU HÍREK

/ 2020. márciusi lapszám

Környezetvédelem – az európai polgárok szerint

A 2020 márciusában köz­zétett új Eurobarométer-felmérés szerint az uniós polgárok 94 százaléka véli úgy, hogy fontos a környezet védelme. Emel­lett a polgárok 91 százaléka nyilatko­zott úgy, hogy az éghajlatváltozás ko­moly problémát jelent az EU-ban. A megkérdezettek 83 százaléka mondja, hogy a környezet védelméhez európai jogszabályokra van szükség.

A felmérés megállapításai szerint a három legfontosabb környezetvé­delmi kérdés: az éghajlatváltozás, a le­vegőszennyezés és a hulladék. A vá­laszadók több mint háromnegyede (78 százaléka) gondolja úgy, hogy a kör­nyezetvédelmi kérdések közvetlen ha­tással vannak mindennapi életére és egészségére. Tízből több mint nyolc polgár aggódik a termékekben jelen lévő vegyi anyagok hatása miatt.

Általános az egyetértés abban, hogy alapvető változásokra van szükség. A több mint 27 000 meg­kérdezett személy csaknem egyön­tetűen támogatja a műanyaghulla­dék-mennyiség és a szemetelés csök­kentésére irányuló intézkedéseket. A polgárok véleménye szerint a ter­mékeket úgy kell megtervezni, hogy az megkönnyítse a műanyagok újra­feldolgozását; az iparnak és a kiske­reskedőknek erőfeszítéseket kell ten­niük a műanyag csomagolás vissza­szorítása érdekében; az embereket meg kell tanítani arra, hogyan ter­melhetnek kevesebb műanyaghul­ladékot; a helyi hatóságoknak pe­dig több és jobb átvételi helyet kell biztosítaniuk a műanyaghulladékok gyűjtésére.

A felmérés vizsgálta a ruházati iparral kapcsolatos attitűdöket is, és megállapította, hogy az embere­ket e téren komolyan aggasztják a környezetvédelemmel és a munka­körülményekkel kapcsolatos prob­lémák. A válaszadók szerint kívá­natos lenne, ha a ruházati termékek tartósabban használhatók lennének és újrafeldolgozható anyagokból ké­szülnének.

Végezetül a résztvevők támogatá­sukat fejezték ki további olyan intéz­kedésekkel kapcsolatban, mint a ku­tatásra és fejlesztésre irányuló beru­házások, a szélesebb körű tájékozta­tás és oktatás, a vállalkozások arra való ösztönzése, hogy fenntartható módon működjenek, vagy a szigo­rúbb jogszabályi ellenőrzés.

Az Eurobarométer-felmérésről további információk érhe­tők el a https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/in­dex.cfm/WhatsNew/index honlapon.