EU HÍREK

/ 2020. márciusi lapszám
EU HÍREK

Fellépés a határokon átnyúló e-kereskedelmi adócsalások ellen

Az Európai Unió Tanácsa 2020. február 18-án új szabá­lyokat fogadott el, amelyek le­hetővé teszik, hogy a tagállamok har­monizált módon gyűjtsék a pénzfor­galmi szolgáltatók, például a bankok által elektronikus úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Létrejön egy új köz­ponti elektronikus rendszer a fizetési információk tárolása, valamint ezen in­formációknak a csalás elleni küzdelem­mel foglalkozó tagállami tisztségvise­lők általi további kezelése céljából.

Az új szabálycsomag részeként mó­dosul a héairányelv, valamint a héa te­rületén történő közigazgatási együtt­működésről szóló rendelet. Az irány­elv-módosítás értelmében a pénzfor­galmi szolgáltatók kötelesek nyilván­tartást vezetni az e-kereskedelmi vo­natkozású határokon átnyúló fizetések­ről. Ezeket az adatokat a nemzeti adó­hatóságok szigorú – többek között adat­védelmi – feltételek mellett kapják meg. A rendelet módosított szövege megha­tározza, hogy a nemzeti adóhatóságok miként működnek majd együtt ezen a területen a héacsalás felderítése és a héakötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzése céljából.

A jogszabály-módosítások az e-ke­reskedelemre vonatkozó, 2021 januárjá­ban hatályba lépő héa-keretszabályozást egészítik ki, amely az online piacterek számára új héakötelezettségeket, az on­line vállalkozások számára pedig egy­szerűsített héamegfelelési szabályokat vezetett be.

2024. január 1-jétől lesznek érvény­ben az új intézkedések.

A 2006/112/EK irányelvnek a pénz­forgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló irányelvter­vezet, valamint a 904/2010/EU rende­letnek a héacsalás elleni küzdelem ér­dekében folytatott közigazgatási együtt­működés megerősítésére irányuló intéz­kedések tekintetében történő módosí­tásáról szóló rendelettervezet elérhető a Tanács honlapján keresztül.

Továbbiak: https://data.consilium.europa.eu honlapon.