EU HÍREK

/ 2020. februári lapszám
EU HÍREK

Brexit – Az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból

A kilépésről rendelkező megállapodás hatályba­lépésével, 2020. január 31-én éjfélkor az Egye­sült Királyság kilépett az Európai Unióból. Ettől az időponttól kezdődően az Egyesült Királyság már nem az Európai Unió tagállama, hanem harmadik országnak tekin­tendő. A kilépésről rendelkező megállapodás az Egyesült Királyság rendezett kilépését biztosítja az unióból, továbbá kiterjed a polgárok jogaira, a pénzügyi elszámolásra, az át­meneti időszakra, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvre, a Ciprusról, illetve a Gibraltárról szóló jegyzőkönyvre, az irányításra és a kiválással kapcsolatos egyéb kérdésekre. Hatálybalépése az EUSZ 50. cikke sze­rinti időszak végét és a 2020. december 31-ig tartó átme­neti időszak kezdetét jelenti. A kilépésről rendelkező meg­állapodásban előirányzott átmeneti időszak célja az, hogy hosszabb idő álljon a polgárok és a vállalkozások rendelke­zésére az alkalmazkodáshoz. Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság továbbra is alkalmazza az uniós jogot, de már nem nincs képviselete az uniós intézményekben. Az átmeneti időszak egy alkalommal – legfeljebb egy vagy két évvel – meghosszabbítható, amennyiben erről a két fél 2020. július 1. előtt megállapodik.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli partner­ségről szóló tárgyalások az Egyesült Királyság unióból tör­ténő kilépésével megkezdődnek. A jövőbeli kapcsolat kere­tét a két fél által 2019 októberében elfogadott politikai nyi­latkozat határozza meg.

 A tárgyalások folyamatáról a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/ honlapon tájékozódhat.