EU HÍREK

, / 2019. decemberi lapszám
EU HÍREK

Új, határokon átnyúló átalakulási szabályok

Az Európai Unió Tanácsa 2019. november 18-án az uniós vállalatok határokon átnyúló átalakulását, egyesülését és szétválását megkönnyítő irányelvet fogadott el. Az új szabályok átfogó eljárásokat vezetnek be a határokon átnyúló átalakulások és szétválások tekintetében, az uniós tagállamokban bejegyzett tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléseit illetően pedig további szabá­lyokat határoznak meg. Az irányelv a határokon átnyúló mű­veletek jogszerűségének az érintett nemzeti jogszabályok fé­nyében történő ellenőrzésére vonatkozóan új eljárásokat hatá­roz meg, és a visszaélések megelőzésére irányulóan kötelező ellenőrzési eljárást vezet be. Az eljárás lehetővé teszi a nem­zeti hatóságok számára, hogy megakadályozzák a visszaélés vagy csalás céljából tervezett határokon átnyúló műveleteket.

Az elfogadott szöveg megfelelő szabályokat ír elő a mun­kavállalók részvételi jogára vonatkozóan a határokon át­nyúló átalakulások, egyesülések és szétválások esetére, va­lamint ösztönzi a digitális eszközök használatát a határokon átnyúló művelet során (így a formalitásokat – például a mű­veletet megelőző tanúsítvány kibocsátását – online is el le­het majd végezni, és az összes releváns információt a digitá­lisan összekapcsolt, meglévő cégjegyzékeken keresztül fog­ják kicserélni). Az irányelv húsz nappal az Európai Unió Hi­vatalos Lapjában való kihirdetését követően lép hatályba. A tagállamoknak ezt követően 36 hónap áll rendelkezésükre, hogy elfogadják az irányelv végrehajtásához szükséges intéz­kedéseket. A 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalaku­lások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módo­sításáról szóló irányelvtervezete magyar nyelven is elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-84-2019-INIT/hu/pdf oldalon.