EU HÍREK

, / 2019. decemberi lapszám
EU HÍREK

Uniós fellépés az e-kereskedelemben elkövetett csalások ellen

Az uniós pénzügyminiszte­rek 2019. november 8-án a hozzáadottérték-adó (a to­vábbiakban: héa) területére vonatko­zóan a határokon átnyúló e-kereske­delmi ügyletekben elkövetett adócsa­lások felderítésének megkönnyítését célzó, a kkv-k adminisztratív terhei­nek csökkentését szolgáló, valamint az uniós tagállamok fegyveres erőire vonatkozó héa- és jövedékiadó-szabá­lyokat egyszerűsítő döntéseket hoztak.

A Tanács általános megközelítést fogadott el a határokon átnyúló e-ke­reskedelmi ügyletekben elkövetett adócsalás felderítését segítő új szabá­lyokról, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok harmonizált módon gyűjtsék a pénzforgalmi szolgáltatók, például a bankok által elektronikusan benyújtott adatokat. Ezenfelül új köz­ponti elektronikus rendszer jön létre a fizetési információk tárolása, vala­mint további kezelése céljából.

A kisvállalkozásokra alkalmazandó egyszerűbb héaszabályok célja, hogy csökkenjenek a kisvállalkozások ad­minisztratív terhei és megfelelési költ­ségei, illetve hogy olyan adózási kör­nyezet kialakítását segítsék elő, amely támogatja a kisvállalkozások növeke­dését és határokon átnyúló kereske­delmük hatékonyabbá tételét. Az új szabályok egységes, 85 000 eurós bel­földi forgalmi küszöböt határoznak meg a kizárólag a saját tagállamukban üzleti tevékenységet folytató vállalko­zások számára, a határokon átnyúló üzleti tevékenységet folytató kkv-k számára pedig uniós szinten 100 000 eurós forgalmi küszöbig biztosítják egy másik tagállamban a mentesség lehetőségét.

Az EU közös biztonság- és véde­lempolitikája keretében a közös vé­delmi erőfeszítések megkönnyítését célzó adómentességi intézkedések­ről szóló megállapodás értelmében a fegyveres erők mentesülni fognak a héa és a jövedéki adók alól, amennyi­ben azok a saját tagállamukon kívüli bevetésben és európai védelmi felada­tokban vesznek részt.

Az új csomagot a héairányelv mó­dosításai, illetve a héa területén tör­ténő közigazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításai alkotják.