EU HÍREK

/ 2019. novemberi lapszám

A jólléti gazdaság uniós koncepciója

 

Az Európai Unió Tanácsa 2019. október 24-én következ­tetéseket fogadott el a jólléti gazdaságról, melyekben felkérte a tagál­lamokat és az Európai Bizottságot, hogy horizontális jelleggel építsék be a jó­léti gazdaság szempontját a nemzeti és az uniós szakpolitikákba, az embert és az emberi jóllétet állítsák a szakpolitika kialakításának középpontjába. Felkér­ték továbbá a tagállamokat, hogy vizs­gálják meg a jólléttel kapcsolatos, ne­mek szerinti bontásban feltüntetett mu­tatók használatának lehetőségét a nem­zeti költségvetési folyamatok figyelem­mel kísérése és az azokról való beszá­molás, illetve a tudásalapú döntéshoza­tal céljából. A jóllét és a gazdasági nö­vekedés esélyeinek megteremtése című OECD-háttéranyag összefoglalója ma­gyar nyelven is elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/hu/pdf oldalon.