EU HÍREK

/ 2019. májusi lapszám

Uniós szerzői jogok a digitális korban

Az Európai Unió Tanácsa 2019. április 15-én fogadta el a szer­zői jogokra vonatkozó új irány­elvet, amely az egységes digitális piac létrehozását hivatott előkészíteni. A je­lenleg hatályos szabályok aktualizálásá­nak célja, hogy azok a mai digitális kor­ban is megfelelően alkalmazhatók legye­nek. Az új szabályok megfelelő védelmet biztosítanak a szerzők és a művészek szá­mára, miközben új lehetőségeket terem­tenek a szerzői joggal védett tartalmak­hoz való online hozzáféréshez és e tar­talmak online megosztásához az Euró­pai Unió egészében.

Az irányelv által érintett főbb kérdések:

  • a szerzői jogra vonatkozó kivételek ki­igazítása úgy, hogy azok a digitális kor­ban és határokon átnyúlóan is érvénye­sek legyenek (kötelező kivételek beve­zetése a szöveg- és adatbányászat, az on­line oktatási tevékenységek, valamint a kulturális örökség megőrzése és online terjesztése céljából),
  • az engedélyezési gyakorlatok javítása annak érdekében, hogy a kreatív tartal­mak szélesebb körben elérhetők legye­nek (harmonizált szabályok a kereske­delmi forgalomból kivont művek hasz­nosítására, a kiterjesztett hatályú közös engedélyek kiadására, valamint filmek szerzői jogi engedélyeztetésére online videotékaplatformok esetében),
  • szerzői jogi szempontból jól működő piac megteremtése (új jog a sajtótermé­kek kiadói számára kiadványaik online felhasználása, illetve az ebből származó bevételeknek a szerzőkkel történő meg­osztása tekintetében).

Az irányelv aláírását és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követően a tagállamoknak 24 hónap áll majd rendelkezésére ahhoz, hogy az új szabályokat átültessék nemzeti jogukba. A digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló irányelv el­fogadott szövege elérhető a https://data. consilium.europa.eu/doc/document/PE- 51-2019-INIT/hu/pdf oldalon.