DR. KIRÁLY LÁSZLÓ GYÖRGY EMLÉKÉRE

/ 2020. július-augusztusi lapszám

 

Tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Király László György, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogelőd szer­vének, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (APEH) egykori elnöke.

Az APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának ve­zetőjeként 1996 márciusától a szak­mai újítások és a szervezetfejlesztés élenjárója volt. Nevéhez köthető a ba­jai komplex kirendeltség megvalósí­tása, és az igazgatóság székházának kialakítása.

Az APEH elnöke volt 2002 júniu­sától 2005-ig. Elnöksége alatt hono­sodtak meg a „misszió és vízió” fogal­mak, valamint a stratégiai gondolko­dás az adóhivatalban. Széles körű ve­zetői látásmódjáról tanúskodik az ak­kori szervezet jövőképének kimunká­lása. Korát megelőzve, a hatósági esz­közök mellett növekvő szerepet szánt a kommuniká­ció javításának, az ügyfélszolgálati tevékenység meg­újításának. Fontosnak tartotta a szakmai kapcsolattar­tást az érdekképviseleti szervekkel. Elnöki időszaká­ban indult el a ma már természetesnek számító e-mai­les kapcsolattartás az adózókkal.

A nemzetközi jó gyakorlatok hatására az akkor leg­modernebbnek számító kiegyensúlyozott mutatószámrendszer, a Balanced ScoreCard (BSC) adóhivata­lon belüli alkalmazásának alapjait is ő rakta le. Nagy hangsúlyt fektetett a projekt-management szemléletre.

Kiemelten fontosnak tartotta, hogy az APEH mun­katársai azonosuljanak a szervezet stratégiai célkitű­zéseivel. Ennek egyik fóruma volt az általa életre hí­vott ADOK, az Adóhivatali Dolgozók Országos Kon­ferenciája.

Vezetésével az APEH rangot és el­ismerést szerzett az adóigazgatásokat tömörítő nemzetközi szervezetekben (IOTA, CIAT). Ebben az időben csat­lakozott hazánk az Európai Unióhoz, mely az adóhatóságot is óriási kihívás elé állította.

Elnöksége alatt főszerkesztője volt az Adóvilág folyóiratnak, a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Köz­hasznú Egyesülete alelnökeként aktí­van hozzájárult a szakma hazai meg­újulásához.

Későbbi adótanácsadói pályafutása során is elkötelezetten képviselte az etikus és adótuda­tos adózói magatartás népszerűsítését. Hivatásában és magánemberként is kiemelkedő személyiség volt, nem csupán közgazdász, de kiváló fotóművész is. A magyar elnökség idején Brüsszelben az Európai Unió Tanácsá­nak épületét díszítették művészi fotói.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztelettel adózik emlékének! Halálával a szakma egy sokoldalú szak­embert veszített.