DR. FUTÓ GÁBOR - Társadalombiztosítás 2023

, / 2023. júniusi lapszám

Vezinfó Kft., 2023

2020. július 1-jén lépett hatályba az új társa­dalombiztosítási törvény, a társadalombizto­sítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény [Tbj. (új)]. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a régi, a társadalombiztosítás ellá­tásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, és a társadalom­biztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jo­gosultakról, valamint e szolgáltatások fede­zetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény vég­rehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet [Tbj. (régi)].

Az új törvénynek nincs végrehajtási ren­delete, a rendelet szükséges szövegei be­épültek az új törvénybe.

2020. jú­lius 1-jével te­hát a társada­lombiztosí­tási szabályok több tekintet­ben is érdem­ben megváltoz­tak. Ezeket, va­lamint a 2021-es, a 2022-es és a 2023. január 1-jén életbe lé­pett változáso­kat is ismerteti a kiadvány.

A szakkönyv a biztosítási kötelezettség­gel, a biztosítottak járulékfizetésével, az eh­hez kapcsolódó bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekkel foglal­kozik, és bemutatja a szociális hozzájáru­lási adóra vonatkozó szabályokat, valamint az ezzel szemben érvényesíthető egyes adó­kedvezményeket.

A szakkönyv célja, hogy segítsen eliga­zodni az új rendelkezések között és hasznos tanácsokkal szolgáljon a társadalombiztosí­tási ellátások igénylésével, igénybevételével kapcsolatban.