Támogatjuk a jogkövető adózókat - INTERJÚ TAMÁSNÉ CZINEGE CSILLÁVAL

/ 2018. februári lapszám
Támogatjuk a jogkövető adózókat - INTERJÚ TAMÁSNÉ CZINEGE CSILLÁVAL

A korszerű szakmai megoldások általában mindig az adózó és az adóhatóság közötti kölcsönös bizalmon és átláthatóságon alapuló rendszerek – mondja a NAV vezetőjének adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettese.

– Az elmúlt két évben gyakran hallhattunk, és olvasóinkat is többször tájékoztattuk ar­ról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szemlélete új irányt vett. Az adószakmai területen mi jelentette a legnagyobb kihí­vást ennek megvalósításakor?

– Az ügyfélközpontú adóhatóság iránti el­várás átalakítja mind a szolgáltató, mind pe­dig a hatósági típusú ügyintézést. A NAV 2.0 Megújulás Stratégiai Programjában rögzített középtávú adószakmai elképzelések kialakí­tásakor arra kerestük a választ, hogy ügyfe­leink mikor érzik leginkább azt, hogy az ál­lami adóhatóság értük van. Az adózás rend­jének újraszabályozásával előtérbe került a jogkövető adózók támogatása. Az informa­tikai, technológiai fejlesztések a rendelke­zésre álló adatokon alapuló feldolgozással, elemzéssel olyan új lehetőségeket terem­tünk meg, amelyek a korábbi adóztatási fi­lozófiában ha nem is elképzelhetetlenek, de megvalósíthatatlanok voltak. Míg a korábbi adóztatási szemlélet mellett a rendelkezésre álló kontrolladatokat ellenőrzésre használta fel a hatóság, most kitöltjük a bevallást a NAV által ismert adatokkal, azaz szolgálta­tunk. Az ellenőrzési erőforrásokat pedig ha­tékonyabban, a real-time adatokon alapuló kockázatelemzés és célzott kiválasztás esz­közeire alapozva tudjuk felhasználni.

– Nagyon népszerű az új online alkalma­zásuk, az eSZJA. A bevezetés tavalyi sike­rét követően tudnak-e még tovább újítani?

– Az eSZJA rendszert érintő egyik legjelen­tősebb adóbürokrácia-csökkentő változás a munkáltatói adómegállapítás megszünteté­se. Az intézkedés az elmúlt évi adatok alap­ján közel 14 ezer munkáltatót érint. A válto­zás a munkavállalók oldaláról sem jár az ad­minisztrációs terhek növekedésével, hiszen a NAV kérés nélkül azoknak is elkészíti az adó­bevallási tervezetet, akik tavaly még a mun­káltatójukra bízták az elszámolást. Ez a 2017. évi adatok alapján mintegy 670 ezer magán­személyre vonatkozik. A könyvelők számára kialakítottuk a webes kitöltőprogram köny­velői nézetét és elkészült az egyéni vállalko­zók bevallási felülete is. Nem titkolt szándé­kunk, hogy az ÁNYK-kitöltő helyett a kön�­nyebben kezelhető webes kitöltőprogram használatára „szoktassunk át” mindenkit, és az a jövőben általánossá váljon. Célunk, hogy a magánszemélyek körében is minél jobban elterjedjen az elektronikus benyúj­tás, hiszen míg tavaly többségük a bevallá­sok elkészítéséhez felhasználta az elektroni­kus kitöltőprogramokat, ügyfélkapun keresz­tül azonban még csak 38 százalékuk küldte be a bevallást.

– Hogyan tudják támogatni a vállalko­zásokat? A NAV jóindulatára talán legin­kább a kezdő vállalkozásoknak van szük­sége. Tudnak részükre személyre szabott tanácsokat adni?

– A tevékenységüket kezdő vállalkozások, szervezetek számára könnyíti meg az adó­zói életút megkezdését új szolgáltatásunk, a mentorálás. Az újonnan alakult vállalko­zásokat üdvözlő levélben keressük meg, és az adókötelezettségekről szóló tájékoztatás mellett felkínáljuk számukra a mentorprog­ramban való önkéntes részvétel lehetőségét. A segítés, támogatás időszaka hat hónapig tart, a regisztrációra ezen időszak alatt bár­mikor módjuk van. Januárban 9382 vállal­kozást értesítettünk és közülük már több mint 300 kezdő vállalkozás jelezte rész­vételi szándékát a programban. Örvende­tes, hogy az adózási-pénzügyi apparátus­sal nem rendelkező egyéni vállalkozókat is sikerült megszólítani, hiszen a regisztráltak többsége ebből a körből került ki. Ügyfe­leinknek a kezdő vállalkozásokat leginkább érintő kérdésekkel foglalkozó fórumokkal és személyes kapcsolatfelvétellel nyújtunk se­gítséget kötelezettségeik teljesítéséhez. A 1819-es számon hívható Általános Tájékoz­tató Rendszerünkben (TCC-ben) külön me­nüpontot alakítottunk ki kifejezetten a kez­dő vállalkozásoktól érkező kérdések sze­mélyre szabott megválaszolása érdekében, és – beazonosítást követően – szintén kü­lön menüpont alatt intézhetik konkrét adó­ügyeiket az Ügyféltájékoztató és Ügyinté­ző Rendszerünkben. A programhoz való csatlakozás persze nem jelenthet megkü­lönböztetett elbírálást mulasztás esetén, se­gít azonban megelőzni, elkerülni azokat. A mentorprogramra és a fórumra történő re­gisztrációra az Ügyfélkapu bejelentkezé­si oldalán, és az eBEV portálon keresztül, a Mentorálás főmenüben van lehetőség.

– Az idei év a bevallások beadását meg­könnyítő további intézkedéseket is hozott. Melyeket emelné ki?

– A több telephelyen is tevékenységet folytatók bürokratikus terheinek csökken­tése érdekében 2017. január 1-jétől a helyi iparűzésiadó-bevallást, november 1-jétől pedig már az adóelőleg-kiegészítésről szó­ló bevallást is be lehet nyújtani elektroniku­san a NAV-hoz. A szolgáltatást az idei évtől kibővítettük az egyes önkormányzatok által alkalmazott adókulcsokkal, így ezt már nem kell a vállalkozásoknak keresgélniük. Az ön­kormányzatok feladatait egyszerűsíti, hogy ez évtől az újonnan alakuló cégek adatait elektronikus úton megküldjük a cég székhe­lye szerinti, hatályos HIPA-rendelettel ren­delkező önkormányzatnak. Az adózói mi­nősítés jelentős továbblépéseként a NAV honlapján közzétesszük a megbízható adó­zók nevét és adószámát. Ez az intézkedés a gazdasági élet szereplői számára lehetővé teszi, hogy többletinformációt szerezzenek potenciális szerződő partnereikről. A kiuta­lási határidő tovább rövidül, 30 napon be­lül hozzájutnak a visszaigényelt áfa összegé­hez a megbízható adózók. Ez a lehetőség 2018-tól a csoportos adóalanyokra is vonat­kozik, hiszen kibővült a minősítéssel érintett adózói kör.

– Az adózás rendjéről szóló törvény ga­ranciális szabályként vezette be a jogkö­vetkezmények alóli mentesülés intézmé­nyét. Hogyan tudják ezt biztosítani, mit kell erről tudni?

– Az új eljárási szabály szerint az adózó terhére semmilyen jogkövetkezmény (bír­ság, pótlék) nem állapítható meg, ha az adó­hatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztató szerint jár el. Az adózással kapcsolatos szakmai tájékoz­tatóink honlapunkon az „Adó” rovatban ér­hetők el. Az adóellenőrzések során tapasz­talt gyakoribb hibákra hívjuk fel a figyelmet „Tudjon róla! Segíthet!” rovatunkkal, ame­lyet folyamatosan bővíteni szeretnénk.

– Július 1-jétől elindul a gazdaságfehérí­tés újabb eleme, az online számlázás. Je­lenleg hol tart a bevezetés folyamata?

– Az NGM január 17-én közzétet­te az online számlarendelet tervezetét, a számlázóprogramok adatszolgáltatásához szükséges technikai specifikációt, műsza­ki leírásokat (interfészleírást, xsd-sémát), amelyek elsősorban a fejlesztőknek nyújta­nak segítséget. A kötelező három hónapos notifikációs eljárás időtartama a vállalkozók számára egyben felkészülési időt is jelent. A NAV honlapjáról január 25-től elérhető az új online számla oldal, amelyen regisztrációt követően tesztelni lehet az adatszolgáltatás működését. A július 1-jétől kötelező online számlázást egy olyan összetett informati­kai rendszeregyüttes biztosítja, amely képes az elektronikusan küldött számlaadatok fo­gadására, ellenőrzésére és a küldés vissza­igazolására, webes felületen a számlaadatok manuális rögzítésének támogatására. Cél az is, hogy az azonnal elérhető számlaadatok révén biztosítsa a gazdasági tevékenységek és folyamatok nyomon követését.

A program a számla kiállítójánál automa­tikusan végzi az adatszolgáltatást, az a vál­lalkozóknak semmilyen pluszmunkát nem jelenthet. Az online számla adatszolgál­tatás jelentősége egyrészt a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésében, másrészt abban áll, hogy hozzájárul a NAV kockázatkezelési hatékonyságának növelé­séhez. Ezáltal a kiválasztás és az ellenőr­zés célzottabb, pontosabb működését te­remti meg. Ugyanakkor arra is lehetőséget biztosít, hogy a NAV a jövőben részlege­sen kitöltse a vállalkozások áfabevallását, tulajdonképpen áfabevallás-tervezetet ké­szítsen.

– Nemzetközi viszonylatban hol tart a magyar adóigazgatás?

– A nemzetközi trendekben is megjelenik a kétirányúság: a „jó adózókkal” való egyre átláthatóbb együttműködés és a „rossz adó­zókkal” szembeni célzott és egyre hatéko­nyabb fellépés. Fókuszban áll a szolgálta­tó szemléletű és minél inkább automatizált, személyre szabott ügyfélkezelés. Az előre kitöltött bevallások elkészítésével még több szolgáltatás nyújtása szinte minden adó­igazgatást foglalkoztat, ebben nagyot lép­tünk előre az eSZJA-val, a továbblépés le­hetőségét pedig az online számlaadat-szol­gáltatás teremti meg. Az idei változások is azt célozzák, hogy az adóhatóság az adó­zók megbízható és természetes partnerévé váljon