EU HÍREK

/ 2021. májusi lapszám

Fenntartható finanszírozás, uniós taxonómia

Az Európai Bizottság 2021. április 21-én a pénzügyi for­rásoknak a fenntartható tevé­kenységek irányába terelése érdekében intézkedéscsomagot fogadott el. Az intézkedéscsomag három fő elemet tartalmaz.

1. Az éghajlat-politikai uniós taxo­nómiáról szóló felhatalmazáson ala­puló jogi aktus célja a fenntartható be­ruházások támogatása azáltal, hogy egyértelműbbé teszi, mely gazdasági tevékenységek járulnak hozzá legin­kább az EU környezetvédelmi célkitű­zéseinek eléréséhez. Bevezeti a tech­nikai vizsgálati kritériumok első cso­portját annak meghatározására, hogy mely tevékenységek járulnak hozzá je­lentősen a taxonómiai rendelet sze­rinti két környezetvédelmi célkitűzés­hez: az éghajlatváltozáshoz való al­kalmazkodáshoz és az éghajlatválto­zás mérsékléséhez. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a tőzsdén jegyzett társaságok mintegy 40 százalékának gazdasági tevékenységére vonatkozna azokban az ágazatokban (például az energia, az erdészet, a feldolgozóipar, a közlekedés és az építőipar területén), amelyek a közvetlen üvegházhatású gázok kibocsátásának közel 80 száza­lékáért felelősek Európában.

2. A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelv-javaslat módosítja és megerősíti a nem pénzügyi információk közzété­teléről szóló irányelv által bevezetett, meglévő szabályokat. A javaslat célja a fenntarthatósággal kapcsolatos in­formációk áramlásának javítása. Az irányelv az uniós fenntarthatósági be­számolási kötelezettségeket valamennyi nagyvállalatra és valamennyi tőzs­dén jegyzett társaságra kiterjeszti. En­nek következtében az Európai Unióban közel 50 000 társaságnak kell majd részletes uniós fenntarthatósági beszámolási standardokat követnie (ez jelentős bővülést jelent a meglévő kö­vetelmények hatálya alá tartozó 11000 vállalathoz képest).

3. A vagyonkezelői kötelezettségek­ről, a befektetési tanácsadásról és a biztosítási tanácsadásról szóló hat mó­dosító felhatalmazáson alapuló jogi aktus biztosítja, hogy a pénzügyi vál­lalkozások, például tanácsadók, esz­közkezelők vagy biztosítók eljárásaikba és az ügyfeleknek nyújtott be­fektetési tanácsadásba beépítsék a fenntarthatóság szempontjait.

Az Európai Bizottságnak az „Uniós taxonómia, a fenntartható­sággal kapcsolatos vállalati beszá­molás, a fenntarthatósági preferen­ciák és a vagyonkezelői kötelezett­ségek: a finanszírozási forrásoknak az európai zöldmegállapodás felé történő irányítása” című közlemé­nye magyar nyelven is hozzáférhető az eur-lex.europa.eu honlapon ke­resztül.