EU HÍREK

/ 2021. áprilisi lapszám

Átláthatóbb multinacionális vállalatok

A tagállamok állandó képviselői 2021 márciusában megbízták a portu­gál elnökséget, hogy a nagy multinacionális vállalatok átláthatóságá­nak növelése érdekében kezdjen tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételé­ről szóló javasolt irányelv – közismert nevén a nyilvános országonkénti jelentés­tételről szóló irányelv – második olvasatban történő gyors elfogadásáról való megállapodás érdekében.

Az irányelv előírja, hogy azoknak a multinacionális vállalatoknak vagy önálló társaságoknak, amelyeknek az összevont (konszolidált) összes bevétele az utolsó két egymást követő pénzügyi év mindegyikében meghaladta a 750 millió eurót, függetlenül attól, hogy székhelyük az Európai Unióban vagy azon kívül talál­ható, nyilvánosságra kell hozniuk az általuk az egyes tagállamokban fizetett tár­sasági adó összegét és egyéb releváns adójellegű információkat.

Az irányelv hatálya alól a bankok mentesülnek, mivel számukra már egy má­sik irányelv előírja hasonló információk nyilvánosságra hozatalát.

Az irányelv meghatározza a nyilvánosságra hozandó információk teljes és végleges jegyzékét az érintett vállalkozásokra háruló aránytalan adminisztra­tív terhek elkerülése céljából, valamint annak érdekében, hogy a nyilvánosságra hozott információk köre a nyilvánosság általi hatékony ellenőrzés lehetővé téte­léhez feltétlenül szükséges mértékre korlátozódjon. A jelentéstételnek az adott pénzügyi év mérlegfordulónapját követő 12 hónapon belül meg kell történnie. Az irányelv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett egy adott vál­lalkozás legfeljebb hat évvel elhalaszthatja a közzétételt. Emellett kiköti azt is, hogy ki viseli a tényleges felelősséget a jelentéstételi kötelezettségnek való meg­felelés biztosításáért.

A tagállamoknak két évük lesz arra, hogy az irányelvet nemzeti jogukba átül­tessék.

A Coreper által jóváhagyott tárgyalási megbízás és annak mellékletében az irányelv-tervezet szövege elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6616-2021-INIT/en/pdf honlapon.