EU HÍREK

/ 2021. áprilisi lapszám

Új szabályok a digitális platformokon értékesítőkre

Az Európai Unió Tanácsa 2021. március 22-én új szabályokat fogadott el az adózás területén folyta­tott közigazgatási együttműködés javítása és a di­gitálisplatform-alapú gazdaság jelentette kihívások kezelése céljából.

Az adózás területén történő közigazgatási együttműkö­désről szóló irányelv módosításával arra kötelezik a digitá­lis platformok üzemeltetőit, hogy bejelentsék az eladók ál­tal a platformjukon szerzett bevételeket, a tagállamokat pe­dig arra, hogy automatikusan megosszák egymással ezeket az információkat.

Az új szabályok az EU-n belül és kívül működő digitá­lis platformokra egyaránt vonatkoznak 2023. január 1-jétől. Lehetővé teszik majd a tagállami adóhatóságok számára, hogy felderítsék a digitális platformokon keresztül szerzett jövedelmet, és meghatározzák a vonatkozó adókötelezettsé­geket. Mivel a közös uniós keretnek megfelelően a digitális platformok üzemeltetőinek csak egy tagállamban kell majd jelentést tenniük, a megfelelés számukra is könnyebbé válik.

Az adózás területén történő közigazgatási együttműkö­désről szóló irányelv további módosításai arra hivatottak, hogy javítsák a tagállamok adóhatóságai közötti informá­ciócserét és együttműködést. Könnyebb lesz például infor­mációkat szerezni az adófizetők különböző csoportjairól, és javulni fognak az egyidejű ellenőrzések végrehajtására, valamint az arra vonatkozó szabályok, hogy az egyik tagál­lam adóhatóságának tisztviselői jelen lehessenek egy másik tagállam területén folytatott vizsgálat során.

Az új szabályok emellett keretet biztosítanak ahhoz, hogy két vagy több tagállam illetékes hatóságai közös el­lenőrzéseket végezhessenek. Ez a keret legkésőbb 2024-től valamennyi tagállamban működésbe lép majd.

Az adózás területén történő közigazgatási együttmű­ködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosítására irányuló tervezet elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12908-2020-INIT/hu/pdf honlapon keresz­tül.