EU HÍREK

/ 2021. márciusi lapszám
EU HÍREK

Intézkedéscsomag az uniós tőkepiac helyreállítására

Az Európai Unió Tanácsa 2021. február 15-én célzott módosításokat fogadott el a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvre (MiFID II. irányelv) és a tájékoztatóról szóló rendeletre vonat­kozóan annak érdekében, hogy előse­gítse az uniós vállalkozásoknak a Covid–19-válságot követően a pénz­ügyi piacokról történő feltőkésítését.

A MiFID II. irányelv szabályainak célirányos módosításai révén egysze­rűsödnek a tájékoztatási követelmé­nyek a befektetők védelmének egy­idejű biztosítása mellett. A módosí­tásoknak köszönhetően csökken pél­dául a költségekkel és díjakkal kap­csolatban a szakmai befektetőknek és a szerződő feleknek nyújtandó tá­jékoztatás mennyisége. Fokozatosan megszűnik majd a papíralapú befek­tetési tájékoztatás, kivéve azon lakos­sági ügyfelek esetében, akik továbbra is kérik azt.

A tájékoztatóról szóló rendelet mó­dosításának elsődleges célja az új „uniós helyreállítási tájékoztató” létre­hozása. Ez a rövidebb formátumú tá­jékoztató egyszerűbbé teszi a vállal­kozások számára a finanszírozási igé­nyeiknek megfelelő tőkebevonást, ugyanakkor biztosítja, hogy a befek­tetők megfelelő információkhoz jus­sanak. Az uniós helyreállítási tájékoz­tató a tőketartozás legfeljebb 150 szá­zalékának megfelelő, 12 hónapon be­lüli tőkeemelések esetében áll majd rendelkezésre. Az új rendszer 2022 végéig lesz alkalmazandó.

Az elfogadott jogalkotási aktusok szövegének aláírására február 16-án, a Hivatalos Lapban való kihirdetésükre február 26-án került sor, elérhetők az eur-lex.europa.eu honlapon keresztül. A MiFID II. 2021/338. irányelv ál­tali módosításai a kihirdetésüket kö­vető napon lépnek hatályba, a tagálla­moknak pedig az e dátumtól számított kilenc hónapon belül kell átültetniük azokat a nemzeti jogukba. Az intézke­dések 12 hónappal az irányelv hatály­balépését követően válnak alkalma­zandóvá. A tájékoztatóról szóló rende­let 2021/337. rendelet általi módosítá­sai a kihirdetésüket követő huszadik napon lépnek hatályba.