EU HÍREK

/ 2021. márciusi lapszám

Zökkenőmentes átmenet a LIBOR megszűnése nyomán

Az Európai Unió Tanácsa 2021. február 2-án a pénzügyi referencia­mutatók megszüntetésével összefüggésben módosításokat fogadott el a referenciamutatókról szóló rendeletre vonatkozóan.

A módosításokra a londoni bankközi kamatláb (LIBOR) várhatóan 2021 vé­géig történő fokozatos kivezetésére tekintettel került sor. Az új szabályok célja a jogbizonytalanság csökkentése és a pénzügyi stabilitásra jelentett kockáza­tok elkerülése annak garantálásával, hogy rendelkezésre álljon egy jogszabály­ban előírt helyettesítő ráta, mire megszűnik egy rendszerszinten fontos refe­renciamutató alkalmazása.

Az új keret alapján az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkezik majd arra, hogy felváltsa egyrészt az úgynevezett „kritikus referenciamutatókat”, ame­lyek hatással lehetnek az európai uniós pénzügyi piacok stabilitására, másrészt az olyan más releváns referenciamutatókat, amelyek megszüntetése jelentős zavart okozna az uniós pénzügyi piacok működésében. Az új szabályok a va­lamely tagállamban kritikusnak minősített referenciamutatók nemzeti jogsza­bályok révén történő felváltására is kiterjednek.

Emellett a referenciamutatókról szóló rendelet módosításai meghosszabbít­ják a harmadik országbeli referenciamutatók alkalmazására vonatkozó átme­neti időszakot az irányadó új szabályok alkalmazásáig.

Az uniós felügyeleti szervezetek 2023 végéig használhatnak majd harmadik országbeli referenciamutatókat. A Bizottság 2023. június 15-ig elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 2025 végéig meghosszabbíthatja ezt az időszakot, amennyiben ugyanezen időpontig jelentésben igazolja annak szük­ségességét.

A 2016/1011. rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referen­cia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyette­sítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/ EU rendelet módosításáról szóló 2021/168. európai parlamenti és tanácsi irányelv a Hivatalos Lap 2021. február 12-i számában jelent meg, elérhető az eur-lex.europa.eu honlapon keresztül. A rendelet a kihirdetését követő naptól hatályos és alkalmazandó.