A szakmai tudás és a hitelesség növekedési lehetőséget jelent - INTERJÚ FÜLÖP ANDRÁSSAL

/ Szakma 2017. szeptemberi lapszám
A szakmai tudás és a hitelesség növekedési lehetőséget jelent - INTERJÚ FÜLÖP ANDRÁSSAL

A technológia a könyvvizsgálói munkát segíti, pótolni viszont nem tudja – mondja a digitalizációról a Deloitte új elnök-vezérigazgatója. Szerinte a pénzügyi kimutatások minősége egyre fontosabb lesz, ezért felértékelődik a szakma.

 • Hogy lett első számú vezető: bejelentke­zett vagy felkérték?

A regionális vezetőnk végigkérdez­te a partnereket (tulajdonrésszel rendelke­ző munkatársakat – a szerk.), hogy kit ja­vasolnak, így kerültem képbe. Talán az az egyik oka a kiválasztásomnak, hogy világ­szerte jól megy a gazdaság, ilyenkor a nö­vekedési potenciál a tanácsadási üzletben van igazán, amit én vezettem. A Deloitte globálisan is egyre inkább efelé az üzlet­ág felé fordul.

 • Sok szó esik manapság a munkaerőhi­ányról. Látja azokat a csillogó szemű fiatalokat, akikben megvan a tehetség és az ambíció, hogy hasonló utat járjanak be, mint ön, aki 23 éve gyakornokként kez­dett a cégnél?

Ugyanazzal a problémával küzd min­denki, akár raktárost, akár vezérigazgatót keres. Ez az egyik fontos dolog, amivel a könyvvizsgálói kamarával együtt foglalkoz­nunk kell. A könyvvizsgálói szakma egy ki­csit elöregedett, és nincs annyira megbe­csülve, mint kellene. Érdemes lenne hang­súlyosabban pozícionálni és több energiát fektetni abba, hogy ismert legyen a könyv­vizsgálók tevékenysége, és ne csak akkor írjanak a szakmáról, ha esetleg valahol probléma merül fel. Én sokkal pozitívab­ban látom a szakma jövőjét, mint néhány könyvvizsgáló, aki attól tart, hogy a tech­nológiai fejlesztések leértékelik ezt a tevé­kenységet. Szerintem viszont sokkal fonto­sabb lesz, mint eddig volt.

 • Miért?

Nagyon sokáig vállalatértékeléssel, tranzakciókkal és finanszírozással foglal­koztam, valamennyire még manapság is, így a pénzügyi kimutatásokat leggyakrab­ban használók közé tartozom. Ezek minő­sége, hitelessége egyre fontosabb lesz a befektetők, finanszírozók, vevők, szállítók számára, mert virtuális, bonyolult struktú­rájú vállalatok alakulnak ki. Az igaz, hogy a könyvvizsgálat erősen változóban van a digitalizáció miatt, a technológia a munkát segíti, pótolni viszont nem tudja. Tehát én hiszek benne, hogy a könyvvizsgálatra na­gyon nagy szükség lesz a jövőben is.

 • A brókerbotrányok rontották a szak­ma megítélését, népszerűségét?

A fiataloknál biztos nem, mert ők jel­lemzően nemcsak a szakma előnyeiről, hanem a kihívásairól sem hallanak. De ál­talában sem érzem, hogy ezeknek a bot­rányoknak jelentős hatásuk lett volna. A könyvvizsgálatban a hitelesség a legfon­tosabb. Ha a befektetők, tanácsadók el­vesztenék a bizalmukat a könyvvizsgálók által a beszámolókra kiadott vélemények­ben, akkor megkérdőjeleződne a könyv­vizsgálat szerepe. Ezt én nem érzem.

 • A szabályozás átalakítása nyomán ma már hamarabb kibuknának a csalások?

Jó kérdés. A szabályozás folyamatosan változik, de nem ettől lesz jobb minőségű a könyvvizsgálat, hanem a piaci szereplők igyekezete miatt. Az utóbbi pár évben, ami­óta jobban látom a területet, globálisan és Magyarországon is komoly erőfeszítéseket teszünk a Deloitte-nál annak érdekében, hogy a könyvvizsgálat minősége és haté­konysága jobb legyen. Utóbbi leginkább a digitalizáció kihasználását jelenti. A minő­séget tehát nem a szabályozásnak kell biz­tosítania, hanem maguknak a könyvvizsgá­lóknak. Ami a visszaéléseket illeti, az esetek egy részére józan paraszti ésszel lehet rá­jönni. Fontos végiggondolni és adott eset­ben a cégvezetésnek feltenni azt a kérdést, hogy gazdaságilag racionális-e egy adott vállalati lépés. Egy tapasztalt, jó könyv­vizsgáló ezt meg tudja ítélni. Az érem má­sik oldala, hogy vannak olyan visszaélések, amikre egyszerűen nem lehet rájönni.

 • A brit könyvvizsgálati felügyelet sze­rint az ottani Deloitte-nak javítania kell az auditok minőségén, kapott egy 4 millió fontos bírságot is. Ilyenkor Magyarorszá­gon megnézik, hogy van-e itthon is hasz­nosítható tanulság?

A belső minőségbiztosításunk nagyon bonyolult folyamat, idehaza sem az én irá­nyításom alatt működik, hanem magasabb szinten szerveződik, hogy a világon min­denhol ugyanazt a minőséget garantáljuk. Ezek az emberek csak a minőségért felelő­sek, és ha van valahol tanulság, azt beépítik a könyvvizsgálati sztenderdjeinkbe.

 • Idehaza több lett az adminisztrációs kötelezettség az új szabályok miatt? Nem megy ez az amúgy javítani kívánt verseny­képesség rovására?

A bankszektorhoz képest a könyvvizs­gálóknál még mindig egyszerűbb a helyzet. A versenyképességben szerintem is javul­nia kell Magyarországnak. Amikor vállalat­vezetőkkel, gazdasági szereplőkkel beszél­gettem az utóbbi fél évben, ez volt a má­sik fő téma a munkaerő biztosítása mellett. Az adórendszerben nagyon komoly előre­lépést tett Magyarország, hiszen a 9 száza­lékos társasági adó például nagyon kedve­ző. Ezt talán jobban ki lehetne használni befektetések idecsábításához.

 • Reálisnak tartja azt a kormányzati ter­vet, hogy 39-ről 35 százalékra csökkenjen a GDP-arányos adóelvonás 2021-re?

A bérre rakódó költségek még mindig magasak, a versenyképességnek is jót tesz, ha ezek csökkennek. Ahhoz is hozzájárul, hogy a cégek még komolyabban vegyék az alkalmazottak bejelentését. Szerintem meg is valósítható, részben az idei magas növe­kedésre alapozva. Ha így működik tovább a gazdaság, akkor meg kell, hogy legyen ennek a fedezete.

 • A vállalatok egy részénél aktuális fel­adat az IFRS-áttérés. Gond nélkül megy?

Ügyfélkörünk egy része nemzetközi vállalat, számukra az IFRS nem újdonság. Ők ezt elég jól ismerik és alkalmazzák. A magyar tulajdonú cégeknél látok egyfaj­ta információhiányt, még nem teljesen lát­ják az átállás összes előnyét és hátrányát. Igyekszünk segíteni ügyfeleinknek, hogy jó döntést hozzanak.

 • Új pozíciója mellett továbbra is a Deloitte pénzintézeti üzletágának közép-európai vezetője. Milyen a magyar bank­rendszer helyzete régiós összevetésben?

Az ágazat egy kis fellélegzésen van túl. A válságot túlélte, költségeket csökkentett, alkalmazkodott. A tavalyi elég jó év volt Magyarországon, de az eredményekben sok egyszeri tétel játszott szerepet. 2017 le­het, hogy már nem lesz ennyire erős. A ka­matkörnyezet a következő egy-két évben nem fog változni sem Európában, sem Ma­gyarországon. Komoly kihívás előtt áll to­vábbra is a szektor, a bevételek a volumen­növekedés mellett is csökkenni fognak. Hi­ába hiteleznek többet, a kamatmarzs egyre kisebb lesz. Elég nagy nyomás van és lesz is rajtuk, hogy hogyan tudják megtartani a nyereségességet. Másrészt ott a digitális ki­hívás, amivel mindenki szembesül.

 • Lesz konszolidáció?

Gazdaságosan ennyi nagybank nem él meg az országban. Azonban már 10 éve is ez volt a helyzet, mégsem változott iga­zán. Nem mentek el a bankok, hanem to­vábbi pénzt fektettek be, és még mindig itt vannak.

 • Meglepődött, amikor Varga Mihály bejelentette, hogy miután teljesült az 50 százalékos magyar tulajdoni hányad cél­ja, az állam elkezd kivonulni az ágazatból?

Örömmel vettem, szerintem ez a he­lyes. Valószínűleg egyébként az a jó, ha megfelelő egyensúly van a magyar és a nemzetközi tulajdon között. A válság nem tett jót azoknak az országoknak, ahol telje­sen nemzeti kézben volt a bankrendszer, de azoknak se, ahol a külföldiek domináltak.

 • Kinevezésekor azt mondta, el kell jut­tatni a nemzetközi színtérre a sikeres ha­zai megoldásokat, például amilyeneket a Deloitte budapesti IT-biztonsági tanács­adó központjában dolgoznak ki. Az ügy­feleik informatikai rendszereit tesztelik?

Igen, az ügyfelek megbízása alap­ján betörési teszteket végzünk, amely so­rán saját rendszereiket teszteljük biztonsá­gi szempontból. Ez nem csak vállalatokról szól; autókat, hajókat, repülőtereket is tesz­telünk. Ez egy nagyon sikeres üzletágunk, olyan tudás van itt, ami európai, sőt globális szinten is megállja a helyét. Cégvezetőként az az egyik célom, hogy találjak még két-három ilyen területet. Van egy csapatunk, amelyik könyvvizsgálati technológiákat fej­leszt, hogy csökkenteni lehessen a manuá­lis feladatokat és automatizálhatóak legye­nek egyes folyamatok. Általánosságban a szakma nagy kérdése szerintem az, hogy marad-e a számviteli adatok könyvvizsgála­tánál, a számviteli beszámolók hitelesítésé­nél, vagy a tapasztalatokra és módszertanra építve jobban elindul más adatok hitelesíté­se felé is. A könyvvizsgálatnak két fő össze­tevője van, az egyik a nagyon komoly szak­mai tudás, a másik a hitelesség. Ezt más te­rületeken is lehet kamatoztatni, például az informatikai auditnál vagy a fenntarthatósá­gi jelentések hitelesítésénél. Ez növekedési lehetőség.

NÉVJEGY

FÜLÖP ANDRÁS

46 éves, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett 1995-ben diplomát.

Gyakornokként csatlakozott a Deloitte-hoz 1994-ben. Több mint 30 sikeres magyar és régiós felvásárlási és értékesítési megbízást vezetett, elsődlegesen a bankszektorban. Jelen­tősebb eredményei közé tartozott a Postabank és a montenegrói Opportunity Bank Erste-cso­port általi megvásárlása, az OTP regionális terjeszkedésének támogatása, valamint az MKB Bank regionális terjeszkedése és annak későbbi értékesítése. De adott el bankot Ukrajnában és Lengyelországban is.

2014 óta irányította a Deloitte Magyarország tanácsadói üzletágát. 2015-től a közép-európai pénzintézeti üzletág vezetője. Utóbbi feladat megtartása mellett idén június óta a Deloitte Magyarország elnök-vezérigazgatója.

Három lánya van, családjában többen is könyvvizsgálattal foglalkoznak.