Bérelt ingatlanon végzett beruházási költségek elszámolása

/ SZAKma 2017. októberi lapszám

59/2017/10

Egy társaság székhelye bérelt ingatlan. A társaság megalakulásakor egyetlen nagy irodahelyiséget bérelt, határozott idő­tartamra szóló bérleti szerződés alapján. Azóta azonban a munkavállalói létszám nagymértékű növekedése miatt újabb iro­dahelyiségek bérlése vált szükségessé. Ahhoz, hogy a munkavégzés egy légtérben tudjon megvalósulni, a bérlő engedélyével jelentős munkálatokat kellett végrehajtani: falak áthelyezése, festése, szőnyegpadló elhelyezése, álmennyezet készítése, fűtési rendszer átalakítása. A munkálatok beruhá­zásnak, felújításnak vagy karbantartásnak minősülnek?

A számviteli törvény 26. §-ának (2) bekez­dése alapján az ingatlanok között kell ki­mutatni a bérbe vett ingatlanokon vég­zett és aktivált beruházást, felújítást is, továbbá a 23. § (1) bekezdésében megfo­galmazott általános követelmény alapján minden idegen tulajdonú épületen, épít­ményen végzett beruházást épületként, építményként kell kimutatni a tárgyi esz­közök között. A 3. § (4) bekezdésének 7. pontja szerint beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének meg­változtatását, átalakítását, élettartalmá­nak, teljesítőképességének közvetlen nö­velését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységgel együtt.

Amennyiben az új irodahelyiség ki­alakítása a bevont újabb bérlemény ko­rábbi rendeltetésének megváltoztatását eredményezi (funkcióváltás történt), az irodahelyiség kialakításával kapcsolato­san felmerült költségeket – a számvite­li törvény hivatkozott előírása alapján – beruházásként kell elszámolni. Amennyi­ben az új irodahelyiség kialakítása során nem történik funkcióváltás, akkor a bé­relt épületen elvégzendő munkákat kü­lön-külön szükséges minősíteni és cso­portosítani aszerint, hogy azok a beruhá­zás, felújítás vagy a karbantartás körébe tartoznak-e. A beruházás, a felújítás és a karbantartás tartalmát a munkák célja (rendeltetése) alapján kell (lehet) megha­tározni, de a számviteli törvény előbb hi­vatkozott előírása alapján a beruházással együtt végzett más tevékenységek is be­ruházásnak minősülnek (pl. falak festése, szőnyeg cseréje).

A tevékenységek helyes minősítése ér­dekében a vállalkozó akkor jár el helye­sen, ha számviteli politikájában rögzíti, hogy – a számviteli törvény előírásai ala­pulvételével – az egyes tevékenységek kö­zül melyeket minősít beruházásnak, felújí­tásnak, illetve karbantartásnak.

[A számviteli törvény 3. §-a (4) bekez­désének 7. pontja, 23. §-ának (1) bekez­dése, 26. §-ának (2) bekezdése]