„A magyar IFRS-szabályozás megfelel a nemzetközi standardoknak” Interjú Tuboly Zoltánnal

/ Szakma 2016. márciusi lapszám
„A magyar IFRS-szabályozás megfelel a nemzetközi standardoknak” Interjú Tuboly Zoltánnal

Évek óta készülnek az OTP Banknál az IFRS-ekre való 2017. januári átállásra, de mint Tuboly Zoltán, az OTP Bankcsoport számviteli és pénzügyi igazgatóságának vezetője elmondta, a hátralévő hónapok is adnak még feladatokat a banknak. A szakember szerint az IFRS-ek és a magyar számvitel nem áll messze egymástól, de vannak még megoldandó feladatok, kialakítandó gyakorlatok – példaként az ipar­űzési adót említi.

A hitelintézetek számára speciális sza­bályokat alkottak meg az IFRS-ekre való áttérés kapcsán. Hogyan sikerül teljesíte­nie ezt az OTP Banknak? Milyen felada­tok állnak még önök előtt?

Az IFRS-ekre való átállás határideje 2017. január 1-je. A beszámolási szabályok nemcsak az OTP Banknál okoznak majd vál­tozást, hanem a csoportba tartozó többi vállalatnál is, amelyek részben szintén köte­lezően kell, hogy átálljanak – például OTP Jelzálogbank, Merkantil Bank –, vagy az anyavállalat döntése alapján fogják az IFRS-eket alkalmazni. Az IAS/IFRS-ek alkalma­zása nyilvánvalóan nem teljesen új a bank, illetve a bankcsoport számára, hiszen na­gyon régen publikálunk egyedi és konszo­lidált IFRS-beszámolókat. A negyedéven­te megjelenő tőzsdei jelentés alapja is az IFRS-könyvvezetés. Általában is elmond­ható, hogy azoknak a feltételeknek már most eleget teszünk, amelyeket a 2017. ja­nuár 1-jei átálláshoz minimálisan teljesíteni kell, de ez igaz volt már tíz évvel ezelőtt is. Ugyanakkor az elmúlt négy-öt évben tuda­tosan készültünk az átállásra, hiszen nem volt titok, hogy csak idő kérdése a döntés. A számviteli jellegű fejlesztéseket már úgy ter­veztük, hogy az IFRS-knek is megfeleljenek. A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy mindennel kész vagyunk és hátradőlve várjuk 2017. január 1-jét, néhány könyve­lési algoritmusunkat még pontosítani, ri­portrendszerünket is fejleszteni kell, hogy az elsődleges – magyar számviteli tör­vény szerinti – számviteli logika elhagyá­sa, illetve részbeni elhagyása után a havi rendszerességű beszámolások továbbra is rendben menjenek. Az átállás egy projekt keretében működik, az előzetes terveknek megfelelően haladunk.

Mit vár az adózástól az IFRS-re való át­állás után?

A társasági adóban drámai változást nem látunk, a jelenlegi szabályozás igyekszik visszakorrigálni az adóalapot olyan for­mában, mintha az átállás nem történne meg. Fontos megérteni, hogy a magyar számviteli szabályokra épülő adóalap és az IFRS-ek alapján számított adóalap kö­zött lényeges különbség nincs, leginkább időbeli eltérések lehetnek. A két számviteli standard nem áll fényévekre egymástól, sőt egyes tranzakciók megítélésénél a társaságiadó-törvény már most is közelebb áll az IFRS-ekhez, mint a magyar számvi­teli szabályokhoz. Nagyobb talány a helyi iparűzési adóról szóló törvény változása: ez jelenleg a számviteli törvény szerinti beszámoló soraira épül, amely egy kötött struktúra. Ilyen kötött struktúra az IFRS-ekben nincs, ezért a törvényalkotó – és a szakma – nincs könnyű helyzetben: olyan adóalap-definícióval kell helyettesíteni a régi meghatározást, amely egyik oldalról védi a költségvetési bevételeket, a má­sik oldalról viszont nem ró indokolatlanul nagy terhet az alkalmazóra.

Egy több országban jelen lévő csoport számára vélhetően könnyebbség az egy­séges beszámolók rendszere. A kérdés csak az, hogy valóban egységes-e például az IFRS-szabályozási kör? Az OTP-nek vannak az Európai Unión kívüli leányvállalatai is...

Maga az IFRS, mint számviteli szabályozó rendszer, egységes, abból csak egy van. Más kérdés, hogy azon országok, ahol IFRS van, mennyire tisztán veszik át, illet­ve mennyire van „belebütykölve” valami, főleg a pénzügyi felügyelet alá tartozó vál­lalatoknál az értékvesztés, tartalékképzés témakörben. Több olyan országban va­gyunk jelen, ahol az IFRS-ek alapján kell elkészíteni az egyedi beszámolókat, még­is alkalmazunk korrekciókat a konszolidált beszámolónk elkészítése során. Remélem, az itthoni bevezetésnél ilyenre nem lesz szükségünk. Összességében, hogy mit lá­tunk a beszámolóban, azt maga a stan­dard, illetve az arra épülő számviteli po­litikánk határozza meg, ami esetenként felülírhatja az adott országban publikált egyedi IFRS-beszámolót.

Tőzsdei cégként az OTP-nek a beszámo­lóit a széles nyilvánosság elé kell tárnia, ráadásul időről időre komoly korrekciós tételekről adnak számot. Okoz-e prob­lémát az, hogy a különböző számviteli standardok eltérően értelmeznek egy-egy korrekciós tételt?

Nem, hisz a korrekciós tételek nem a kü­lönböző országok számviteli eltérései miatt adódnak. A tőzsdei korrekciós tételek cél­ja, hogy az egyszeri hatásokat válasszuk el az üzemszerű működés eredményeitől, így adva a befektetőknek – és általában a jelentés olvasóinak – pontosabb képet a csoport teljesítményéről. Mivel a tőzsdei jelentésünk IFRS-alapokon nyugszik, ezért természetes, hogy ezek számszerűsítése is a standard alapján történik. Nézzünk egy példát: 2014-ben a legnagyobb korrekciós tétel a számviteli és a tőzsdei eredmény között a fogyasztói szerződésekkel kapcso­latos jogszabályi változások miatti egyszeri hatás volt. Amellett, hogy természetesen az intézkedés kihat a társaság saját tőké­jére, illetve számviteli eredményére, prak­tikus bemutatni a normál üzletmenetnek megfelelő eredményt is.

A hazai jogszabályi környezet gyorsan változik – gondoljuk, hasonló változá­sokkal más országokban is szembesül­nek. Hogyan lehet ezekre a változásokra megfelelően felkészülni?

Szoros kapcsolatot alakítunk ki a külföldi kollégákkal, információt kapunk a válto­zásokról. Alapjában véve a változó kör­nyezethez való alkalmazkodás a helyi menedzsment dolga, természetesen, ha van már tapasztalat az adott probléma megoldására az anyavállalatnál vagy má­sik csoporttagnál, akkor azt exportáljuk. Itt érdemes megemlíteni, hogy nemcsak a helyi jogszabályok változnak, hanem az IFRS maga is. Legjelentősebb változás a 2018-tól hatályos IFRS9, ami a pénzügyi instrumentumok mérési módszertanát változtatja meg gyökerestől, ez talán a szektort érintő legnagyobb számviteli vál­tozás az elmúlt tizenöt évben. Ilyen – és hasonló méretű, jelentőségű – változások esetében csoportszintű projekt keretében hajtjuk végre a feladatot.

Az OTP idén januárban megvásárolta az AXA Bank magyarországi leányát. Mekkora kihívás számvitelileg egy ilyen fúzió?

Hogy pontosak legyünk: az AXA Bank Europe SA és az OTP Bank megállapo­dást írt alá az AXA Bank magyarországi üzletágának megvásárlásáról. A szükséges engedélyek beszerzése után beszélhetünk vásárlásról. Ha a számvitel funkcióit szű­ken értelmezzük, akkor nem kihívás, hi­szen pontosan tudjuk, hogy mikor, mit, hova kell könyvelni. Gyakorlatban azon­ban egy elég nagy művelet előtt állunk, karöltve az informatikával, üzleti terü­letekkel, joggal. A számvitel főleg az in­formatikával kell, hogy együttműködjön, közösen dolgozzuk ki azokat a lépése­ket, hogy a tranzakció a gyakorlatban is sikerrel valósuljon meg. Hogy érthetőbb legyen: jogi értelemben itt nem egy társa­ság felvásárlása fog történni, hanem egy üzletág átruházása, ami technikai érte­lemben portfólióátvételt jelent, részletei­ben pedig követelésvásárlást, megtakarí­tások átvállalását stb. Ez jóval nehezebb egy felvásárlás lebonyolításánál: ott a vevő és az eladó megállapodik az árban, megkapjuk a szükséges engedélyeket, és az informatikai/számviteli összeolvadásra tetszőleges időt lehet szánni. Itt a helyzet fordított: amíg a technikai integrációt nem tudjuk megvalósítani, addig nehezen be­szélhetünk a transzfer lezárásáról.

Az idei év egyik nagy lépése lehet a rossz ingatlanportfólió MARK Zrt. számára történő eladása. Számviteli szempontból ez az átadás okozhat majd nehézséget?

Nem, ez elsősorban ár kérdése. Számvi­teli kérdések majd a MARK Zrt. oldalán lehetnek.

 

 

Tuboly Zoltán

Az ELTE Természettudományi Karán szerzett matematika– számítástechnika végzettséget 1995-ben, majd mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett

1997–2002 között az Advisesoft Zrt. fejlesztési vezetője

2002–2008 között az Unicredit Leasing csoport főkönyvelője, majd pénzügyi-számviteli és kontrolling vezetője

2008-tól az OTP Csoport, ezen belül a Merkantil CAR pénzügyi vezetője (CFO), majd 2008 októberétől az OTP Bank számviteli és pénzügyi igazgatóságának ügyvezető igazgatója