Felhasználási feltételek

Ön a Szak-ma.hu weboldal bizonyos tartalmait ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban csak a SZAKma c. folyóirat előfizetői számára biztosított az automatikusan megoldott regisztrációt követően, ebből adódóan Öntől az előfizetés során megadott adatokon kívül további adatot nem kérünk. A belépés email cím és jelszó megadásával történik, az e-mail cím megadása kötelező.  A Heti Válasz Kiadó, mint a SZAKma (Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat) c. kiadvány kiadója adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli az Ön adatait, és ennek megfelelően tartja nyilván, s csak abban a körben használja, melyhez Ön kifejezetten felhatalmazást adott. Az előfizetés és regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. A Heti Válasz Kiadó az Ön által szolgáltatásunk igénybevételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Heti Válasz Kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Heti Válasz Kiadó az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Heti Válasz Kiadó bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Heti Válasz Kiadó személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a weboldal használata során kárt okozott, a Heti Válasz Kiadó az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Heti Válasz Kiadót megóvni és azokat viselni. A Heti Válasz Kiadó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni.

ADATVÉDELEM

A SZAK-ma.hu - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében - mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelést és feldolgozást a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. V. em.) végzi.

Az adatfelvétel az előfizetés során történik, erre vonatkozóan többletadatot a weboldal tartalmának hozzáférése céljából nem kérünk. A belépés során az adatkérés célja a felhasználónak az azonosításához szükséges információ bekérése.

A megadott adatot csak az adatkezelő látja, azokat harmadik személynek semmilyen célból nem adja ki, kivéve, amikor erre jogszabály kötelezi.

A SZAK-ma.hu biztosítja, hogy a felhasználó által megadott jelszóval védetten a felhasználók módosíthassák a saját személyes adatukat (e-mail cím). Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy minden ügyfelünk személyes adata mindig friss, pontos és időszerű legyen.

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 3 napig tárolja, ezt követően törli az adatokat.

Az automatikus regisztráció során felhasznált előfizetői adatokat a felhasználó kezdeményezésére csak abban az esetben törli az adatkezelő, ha ezzel párhuzamosan a felhasználó előfizetése is megszűnik. Ez esetben a törlési igény bejelentésétől számított 1 munkanapon belül. A törlési igényt e-mailben a info@szak-ma.hu címre kell eljuttatni.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatáskínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást.

A személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@szak-ma.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett.

Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@szak-ma.hu e-mailcímen.