Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Heti Válasz Kiadó Kft. (a továbbiakban „Kiadó")Általános Szerződési Feltételei SZAKma c. folyóirat előfizetőinek részére

 

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF") szabályozzák a Kiadó által kiadott SZAKma c. havilap előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadványoknak a Magyar Köztársaság területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítését jelenleg a Magyar Köztársaság területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; Cg. száma: 01-10-042463, a továbbiakban „Terjesztő") végzi.

2. Fogalom meghatározások

A Kiadó cégneve: Heti Válasz Kiadó Kft.. ;
Székhelye:1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Szolgáltatás jelenti a Kiadó SZAKma c. kiadványának a kiadását, kinyomtatását, illetve a Terjesztő által megvásárolt kiadványoknak a Magyar Köztársaság területén való előfizetéses terjesztését, azaz az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Előfizető az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk".) 685. § c) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.

Terjesztő az a jogi személy amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok általa megvásárolt lappéldányainak terjesztését (a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján) az Előfizető által meghatározott helyre. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz.

Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott SZAKma c. kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését szóban vagy írásban (előfizetési szerződés érvényes létrejötte), illetve azt követően az előfizetési díj megfizetését (előfizetési szerződés hatályba lépése) ha az beazonosítható időszakra vonatkozó beazonosítható kiadványra vonatkozik (ráutaló magatartással létrejött Előfizetés). Az Előfizetés automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a következő előfizetési időszakra vonatkozó Előfizetési díj (egyedi átutalás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó részére készpénzben megfizetésre kerül.

Címzett jelenti azt a kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek a részére az időszaki kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

3. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál vagy a Terjesztőnél szóban vagy írásban vagy ráutaló magatartással megrendeli (a továbbiakban „Megrendelés"), és akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó számláján jóváírásra vagy készpénzben megfizetésre kerül (felfüggesztő feltétel). Az előfizetési jogviszony az előfizetési időszak lejárta ellenére hatályban marad automatikusan meghosszabbodva a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a következő előfizetési időszakra vonatkozó Előfizetési díj (egyedi átutalás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó részére készpénzben megfizetésre kerül.

3.2 A Megrendelés történhet szóban a Kiadó képviselőinél, a jelen ÁSZF 3.3 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, faxon, elektronikus levélben, a Kiadó weboldalán, vagy telefonon keresztül, az alábbi módokon:

- személyesen a Heti Válasz Kiadónál (1027 Budapest, Horvát u. 14-24 V. emelet)

- Interneten keresztül a Digitalstand https://digitalstand.hu/szakma c. weboldalán

- e-mail-en a Heti Válasz Kiadónál az elofizetes@szak-ma.hu címen;

- telefonon a Heti Válasz Kiadónál a 461-1420-as számon;

- faxon a Heti Válasz 06/1-461-1477 kiadói fax számán;

- levélben a Heti Válasz Kiadó Kft. nevére címezve; 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

3.3 A Megrendelésnek tartalmaznia kell

a) az újság nevét;

b) a megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának - a különszámokat is beleértve - egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),

c.) az Előfizető nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév, cégjegyzékszám ha van) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését),

d) a Címzett nevét (megjelölését) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését);

e) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint;

f.) előfizetési periodikát (fél vagy egy év)

g) írásos megrendelés esetén az Előfizető aláírását.
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.4 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, az előfizetési díjbekérő megküldésével vagy helyben, szóban, készpénzes fizetés esetén a nyugta kiállításával.

3.5 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a Terjesztőnek a 36-80-106-000 számú, ingyenesen hívható zöld számon, vagy a Heti Válasz Kiadónak a 461-1479-es kiadói számon haladéktalanul bejelenteni (a vonatkozó telefonszám a visszaigazoláson is feltüntetésre kerül). Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.

3.6 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, hogy ha az első időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján.

3.7. A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint - a Terjesztő igénybevételével - kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre.

A kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványai tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.8 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 10. napon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

3.9 Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti, hogy a Kiadó

- az Előfizetéssel kapcsolatos előfizetési díj igényét az Előfizetés érvényes létrejöttével egyidejűleg a Ptk. 328. § (1) bekezdése szerint szerződéssel a Terjesztőre engedményezze, és a Terjesztő az Előfizetés létrejöttével egyidejűleg az előfizetett időszaki kiadvány értékesítési kötelezettségét a Ptk. 332. § (1)-(2) bekezdései szerint tartozásátvállalás útján átvállalja;

- az Előfizetés illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, az Előfizetés fennállta alatt, valamint annak megszűnését követő 6 hónapon belül, a kötelezettségek teljesítése, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, új ajánlatokkal való megkeresés, valamint - az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában - egyéb marketing céljából kezelje;

- a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerint eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte;

- az Előfizető vagy a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett időszaki kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Terjesztő részére adatfeldolgozásra továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően a Terjesztő, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse, feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa, jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése, a levélszekrényhez való hozzáférés így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeresse; illetve - az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.

3.10 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozzák fel.

3.11 Az Előfizető írásban nyilatkozhat arról, hogy adatainak továbbítását kifogásolja, illetve megtiltja. A nyilatkozatot a Kiadó címére kell eljuttatni.

3,12 Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett újság kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban értesíteni. Az Előfizető ilyen esetben - választása szerint - jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy a megváltozott feltétek szerinti kézbesítés elfogadására. Erre vonatkozóan az Előfizető írásban köteles nyilatkozni a Kiadónál vagy a Terjesztőnél, amennyiben igénye a visszatérítésre irányul úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza. Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti.

4. Az előfizetői jogviszony megszűnése

Az Előfizetés megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba;

b) az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;

c) az Előfizető elhalálozása esetén;

d) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;

e) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.

A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően, az adott előfizetési időszak lejártával szűnik meg.
Amennyiben a jogviszony a b) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

5. Az Előfizetési díj

5.1 Az előfizetési díj megfizetése történhet:

- készpénzben (a Heti Válasz Kiadóban 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.);

- készpénz-átutalási megbízással (csekken);

- folyószámláról átutalással;

5.2 Az előfizetési díjak megfizetésének határideje az alábbiak szerint alakul (azaz a Kiadó az alábbiakban megjelölt időponttól vállalja az előfizetett időszaki kiadvány kézbesítését):

a) A Kiadó nevében a Terjesztő az Előfizetés létrejöttét követő hónap első napjától kézbesíti a lapot, amennyiben az Előfizetés az adott hónap 20. napjáig hatályba lép (ha ez vasárnap, vagy munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző munkanapig), azaz a tárgyidőszaki előfizetés tekintetében a részkifizetés esedékessége a tárgyidőszakot megelőző hó 20. napja;

b) Az előfizetési díj későbbi megfizetése esetén a Terjesztő a megrendelt lapok kézbesítésének megkezdését egy hónappal, illetve egy megjelenési időszakkal későbbre vállalja.

5.3 A Terjesztő valamennyi létrejött Előfizetésről adóügyi bizonylatot állít ki. A bizonylaton vevőként szereplő személy köteles a vonatkozó adóügyi jogszabályokat betartani.

  1. 4 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által az alábbi esetben kerülhet sor:

a) az időszaki kiadvány kiadásának szünetelése vagy megszűnése esetén.

6. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett időszaki kiadványt a levélszekrénybe kézbesíti csomagolás és címzés nélkül az Előfizetőhöz. A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles

a) kertes ház esetén a telek - cím szerinti - bejáratánál;

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az

Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja.
Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

A 6.1. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy - amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja a időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

6.4 Kézbesítési határidők
Egyéb időszaki kiadvány esetén az adott időszaki kiadvány számán a megjelenés napjaként feltüntetett nap.

7. Reklamáció

7.1 Kiadó vállalja az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

7.2 A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el:
Heti Válasz Kiadói Ügyfélszolgálat – SZAKma
1027, Budapest, Horvát u. 14-24.
Telefon: 06-1-461-1420, e-mail: elofizetes@szak-ma.hu , Fax: 061-461-1477

7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 15 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap, a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi előírásokkal összhangban.

8. Záró rendelkezések

8.1 Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.

8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti, mind a Kiadónál, mind pedig a Terjesztőnél, kifüggesztve, illetve a honlapon közzétéve.

8.3 Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést időszakos sajtótermékeiben jelzi, valamint mind a változást, mind az új, egységes szerkezetű ÁSZF szövegét internetes honlapján (www.szak-ma.hu) közzéteszi.

8.4 Az időszaki kiadvány megrendelésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

8.5 A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.

8.6 Jelen ÁSZF 2009. január 1. napján lép hatályba és a 2007. január 1. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra, illetve a Magyar Posta Zrt.-vel ezen időpontot megelőzően létrejött és a Kiadóra engedményezés és tartozásátvállalás útján átruházott előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.

2009. január 1.