TOVÁBB GYORSUL A DIGITALIZÁCIÓ - Interjú Jánoskuti Leventével

/ 2020. július-augusztusi lapszám
TOVÁBB GYORSUL A DIGITALIZÁCIÓ - Interjú Jánoskuti Leventével

„A gazdaságban továbbra is van potenciál a foglalkoztatás növelésére, például a rugalmasabb foglalkoztatási formák vagy a távmunka erősítésével, amelyek remélhetőleg elfogadottabbakká válnak a válság hatására” – mondta a McKinsey & Company budapesti irodavezető partnere.

– Hogyan alkalmazkodott a budapesti McKinsey és annak vezetője a Covid–19 okozta helyzethez?

– Mindenképpen különleges időszak­ban volt részünk, ami sok szempontból megváltoztatta azt, ahogyan addig él­tünk és dolgoztunk. Egy-két nap alatt kellett átállnunk a teljesen virtuális munkavégzésre, projektjeink legtöbb­jét online csatornákon folytattuk. Ami sokat segített, hogy már jóval a jár­vány előtt kiépítettük a virtuális mun­kavégzés alapjait, rendelkezésre álltak a különböző platformok, és már a jár­vány előtt is szereztünk tapasztalatokat a virtuális/online munkavégzés terüle­tén mind a cégen belül, mind sok ügy­felünknél is. Mindazonáltal ezek nem mindig tudják pótolni a személyes kap­csolatokat. Sok kollégám szembesült rá­adásul azzal, hogy az otthoni környezet nem mindig ideális a munkavégzésre. Nekem személyesen is érdekes időszak volt az iskola- és óvodabezárások miatt otthon maradó négy gyereket és a mun­kát összeegyeztetni.

– Hogyan érintette a magyar válla­latokat a koronavírus-járvány?

– Azt láttuk, hogy az iparági hovatar­tozás mellett a fő befolyásoló tényező az volt, hogy mennyire voltak digitálisan fejlettek a különböző cégek a Covid–19 előtt: láttunk olyanokat, ahol gyakorla­tilag órák alatt álltak át, és nem okozott különösebb fennakadást, másoknál vi­szont még jelenleg is vannak olyan iro­dai alkalmazottak, akik otthonról nem férnek hozzá a munkavégzéshez szük­séges minden szoftverhez vagy adatbá­zishoz. Talán még ennél is fontosabbá vált, hogy mennyire érik el az ügyfele­iket digitálisan. Nemrég fejeztünk be egy nagymintás kutatást, amely rávilá­gított, hogy a Covid–19 rendkívüli mó­don felgyorsította a digitális szolgáltatá­sok elterjedését: alig pár hónap alatt 54- ről 75 százalékra ugrott az ezeket hasz­nálók aránya, a szolgáltatások számában pedig közel háromszoros volt a bővülés (1,3 iparági területről, 3,8 iparági terü­letre bővült). Az erre felkészült cégek hatalmas versenyelőnyre tettek szert.

– Mennyiben tértek el a hatások szektoronként?

– Legtöbbet a bankok és a telekom­munikációs cégek tudtak javítani a di­gitális aktivitásukon, nem utolsósorban azért, mert már a válság előtt is az él­vonalba tartoztak itthon. Tőlük nagy­jából harmadával lemaradt az állami szektor, a kiskereskedelem (a ruházati cikkek, illetve az élelmiszerek értéke­sítése egyaránt), valamint a biztosítási szektor. Abban is jelentős eltérések vol­tak, hogy mennyire sújtotta a Covid–19 az egyes ágazatokat: miközben néhány telekommunikációs cégnél még nőtt is a forgalom, a vendéglátásban vagy a nemzetközi turizmusban, olajiparban drasztikus volt a visszaesés. Mindez a legtöbb befektetőt nagyon váratlanul érte: például a gyakorlatilag teljes le­állás a vendéglátóiparban messze túl­mutatott azon, amit egy-egy gazdasági válságban láthattunk.

– Itthon egyre alacsonyabb az új fer­tőzöttek száma. Mit jelent ez a válla­latok számára?

– Egyrészt reményt. Nemzetközi ös­szehasonlításban itthon alacsony az esetszám, ami azt jelenti, hogy a krí­zismenedzsment mellett a cégeknek több erőforrásuk jut arra, hogy a kilá­balásra fókuszáljanak: miképp alakít­sák át az üzletmenetet lehetőleg úgy, hogy megerősödve zárják le ezt az idő­szakot. Másrészt tudomásul kell ven­nünk, hogy a kilábalás fokozatos lesz. A nemzetközi tapasztalatok azt mutat­ják, hogy valamilyen formában fenn­marad a korlátozó intézkedések nagy része. Szerencsére már látunk jó példá­kat itthoni cégeknél is: sok helyen el­kezdték tesztelni az alkalmazottakat, máshol úgy szervezték át a műszako­kat, hogy egy esetleges fertőzésnél vagy második hullámnál ne mindenkit kell­jen elkülöníteni.

– Mennyire fogunk máshogy dol­gozni, ha végleg lecseng a vírus?

– A vírus lecsengése utáni új világ más lesz, mint amihez hozzászoktunk. A McKinsey Global Institute kérdőívé­ben a vállalatvezetők 86 százaléka sze­rint a világgazdaságra a koronavírus je­lenti a legnagyobb veszélyt. A járvány­helyzet enyhülésével ez a szám csök­kenni fog, néhány jelentős változás azonban tartósan velünk marad. Egy­felől megszokottabbá válik a jelenleg még sokaknak kényszerű távmunka, a videokonferenciák pedig sok üzleti utat váltanak fel. Másfelől az elmúlt időszak hatékonyságfókusza mellett sokkal in­kább előtérbe kerül a megbízhatóság: az utolsó forintra optimalizálás helyett az válik egyre fontosabbá, hogy az el­látási láncok ellenállóbbak legyenek a hasonló sokkokkal szemben. Ezzel szo­ros összefüggésben ismét előtérbe ke­rül a távolság: a vállalatvezetők át fog­ják gondolni, hogyan tudják rövidíteni az ellátási láncaikat. Végezetül folyta­tódik az elmúlt hónapok trendje, azaz tovább gyorsul a digitalizáció.

– Mit tehetnek a magyar vállalatok, hogy megőrizzék, növeljék versenyké­pességüket az elkövetkező hónapok­ban? Mennyiben hátráltatja Magyar­ország fejlődését a járvány?

– A koronavírus-járvány, ha kicsit távolabbi összefüggésben tekintünk rá, akkor akár még fontos lehetőséget is jelenthet a kelet-közép-európai tér­ség és ezen belül Magyarország szá­mára is az Európa nyugati feléhez való felzárkózás során. Az egyik legfonto­sabb kihívás továbbra is a digitalizáció lesz, amit a válság jelentősen felgyorsí­tott. Mindez a magyar társadalom, vál­lalatok – különösen a kkv-k számára, amelyek komoly digitális lemaradás­ból indultak – akár középtávon jelentősen gyorsított felzárkózási lehetősé­get is jelenthet: a visegrádi országok között nálunk a legalacsonyabb azon cégek aránya, amelyek értékesítésre is használják az internetet vagy akár van ERP- (Enterprise Resource Planning) rendszerük. Fontos, hogy éljünk a le­hetőségekkel, és ne felejtsük el az el­múlt hónapok digitális tapasztalatait még akkor sem, ha esetleg nálunk gyor­sabban lecsengett a vírus, hanem épít­sük be ezeket a digitális tapasztalato­kat minden szinten a mindennapi műkö­désbe. A hatékonyság mellett ez egyre fontosabbá válik a nemzetközi piacok eléréséhez is. A digitalizáció a gazda­ság egészére nézve is hatalmas lehető­séget hordoz: egy 2018-as riportunkban azt becsültük, hogy 2025-re akar 3000 milliárd forintnál is több érkezhet a ma­gyar GDP-be a digitális gazdaságból.

A digitalizációs lemaradásunk ha­tékonyabb csökkentése mellett a koro­navírus-járványban rejlő másik lehető­ség számunkra, hogy a status quo felül­vizsgálatára ad lehetőséget nálunk fej­lettebb országokban is: külföldi üzlet­emberekkel, befektetőkkel beszélgetve például azt tapasztalom, hogy könnyeb­ben megszülethetnek olyan gazdasági döntések, melyek „békeidőben” nem vagy csak sokkal nagyobb nehézségek árán történhetnének meg: például egyes üzemek anyaországban történő leállí­tásáról és áthelyezéséről. Ha ezekre a lehetőségekre időben és jól reagálunk, akár még a relatív nyertesek közé is ke­rülhetünk. Végezetül, a járvány eddig nemzetközi összehasonlításban ked­vező hazai lefutása is tovább növel­heti a lehetőségeinket, amikor a nagy nemzetközi cégcsoportok ellátási lán­caik megtervezését végzik.

– Hogyan látja a Covid–19 utáni idő­szakot? Merre tart a magyar gazdaság?

– Az elmúlt évtizedben a javuló fog­lalkoztatás hajtotta a magyar gazdasá­got, azonban ez jelentős részben ala­csonyabb hozzáadott értékű területeket érintett, például a feldolgozó- vagy az építőipart. A gazdaságban továbbra is van potenciál a foglalkoztatás növelé­sére, például a rugalmasabb foglalkoz­tatási formák vagy a távmunka erősí­tésével, amelyek remélhetőleg elfoga­dottabbakká válnak a válság hatására. Mindazonáltal a fő kérdés egyre inkább az, hogy miképpen tudjuk növelni a ter­melékenységet és elmozdítani a gaz­daságot a magasabb hozzáadott érté­ket előállító területek irányába. Kézen­fekvő a magyarországi üzleti szolgál­tató központok (SSC-k) példája, ame­lyek az utóbbi években egyértelműen egyre komplexebb és magasabb érté­ket képviselő területek felé tolták el a tevékenységüket.

– Hogyan lehet növelni a termelé­kenységet?

– A már többször említett digitalizáción túl négy további területet látok eh­hez. Az egyik az automatizáció, ame­lyet a cégeknek egyre jobban figyelembe kell venniük: becsléseink szerint 2030- ra a jelenlegi munkahelyek 49 százaléka válik (részben) automatizálhatóvá, sőt, a feldolgozóiparban ez akár 60 százalék feletti érték is lehet, ami hatalmas ter­melékenységi potenciált rejt. Ez azonban rögtön felveti a kérdést, hogy miképp tudjuk magasabb hozzáadott értékű te­rületek felé elmozdítani a munkahelye­ket, ami átvezet a második területhez: a képzettségi szint javításához. Magyar cégvezetőkkel beszélgetve szinte min­denkitől azt hallom, mekkora szükség lenne nyelveket beszélő, a digitális esz­közöket jól használó, önálló gondolko­dású munkaerőre. Harmadrészt, a ma­gyar gazdaság továbbra sem mondhat le a külföldi befektetésekről: ezek nem pusztán gyárakat, hanem know-how-t is hoznak, egész szektorok fejlődésé­hez járulnak hozzá. Végül hatalmas kihívás a fenntarthatóság és az átállás egy karbonsemleges gazdaságra, ezek­ből azonban versenyelőny is kovácsol­ható, ráadásul új iparágak megszületé­séhez is hozzájárulhatnak.