RENDKÍVÜLI HELYZETEK RENDKÍVÜLI MEGOLDÁSOKAT KÍVÁNNAK - Interjú dr. Windisch Lászlóval

/ 2022. novemberi lapszám
RENDKÍVÜLI HELYZETEK RENDKÍVÜLI MEGOLDÁSOKAT KÍVÁNNAK - Interjú dr. Windisch Lászlóval

Maximális szigorra és következetességre, de maximális partnerségre is törekszem. – interjú dr. Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével.

– Mit tart az ÁSZ legfontosabb külde­tésének, melyek a szervezet tevékenysé­gének prioritásai?

– Ezt nem én, hanem az Alaptörvény határozza meg, miszerint az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb gazdasági és pénzügyi ellenőrző szerve. Az én célom az, hogy ezt a feladatát a legszélesebb körben, a legnagyobb hoz­záértéssel el tudja ellátni az ÁSZ. Fon­tosnak tartom, hogy az ellenőrzött szer­vezetek minél inkább támaszkodhassa­nak a jelentéseinkre, érezzék azt, hogy az ellenőrzés értük is van. Maximális szi­gorra és következetességre, de maximá­lis partnerségre is törekszem.

– Miben szeretne változtatni?

– Sokkal mélyebb vizsgálatokat fogunk végezni. A szabályalapú megközelítés, a szabályozottság vizsgálata is fontos, de én azt a jövőben inkább a vizsgálat be­ugró kérdésének tekintem, azt követi a működés, gazdálkodás valós és átfogó vizsgálata. Korábban a pénzügyi fel­ügyelet élén álltam, szeretném a felügye­leti típusú ellenőrzés irányába is fejlesz­teni az ÁSZ kontrolltevékenységét. En­nek az a lényege, hogy szoros, sok ada­ton alapuló, folyamatos kockázatelem­zést fogunk működtetni, és a gazdasági eseményekhez, döntésekhez, pénzügyi tranzakciókhoz időben a lehető legkö­zelebb szeretnénk az ellenőrzést elvé­gezni. El szeretnék oda jutni, hogy pél­dául egy délelőtt a Kincstárból kiutalt tétel kapcsán már délután megkaphassa az adatbekérést az érintett intézmény, és akár néhány napon belül ki is tudjuk ér­tékelni azt a folyamatot, amelynek a vé­gén a pénz kiutalása megtörtént.

Nemcsak a módszertannak, hanem az ÁSZ szervezetének is meg kell újulnia. Nyáron lettem az ÁSZ elnöke, azóta tel­jesen átalakítottam a szervezeti struktúrát. Létrehoztam a meghatározott feladatokkal és így az azokhoz szükséges kompetenci­acsokorral rendelkező igazgatóságokat. A polihisztorok kora sajnos lejárt, specialis­tákra van szükségünk, hogy mélységében is tudjuk ellenőrizni a ránk bízott területe­ket. Újra van állandó kinevezett felelőse a különböző témaköröknek, és ebben a fel­állásban olyan tapasztalat és tudás halmo­zódhat fel a számvevőknél, hogy tényleg elmondhatjuk majd, az adott témák leg­jobb szakértői dolgoznak nálunk.

– Az ÁSZ elnökeként mit tekint a költ­ségvetési egyensúly legnagyobb kihívá­sának napjainkban?

– Nehéz időket élünk, sok olyan, az ál­lami pénzügyekre ható kockázattal szem­besülnek az államok, amelyekre kevés rá­hatásuk van. A háború és az energiaárak nagymértékben befolyásolják az inflációt és a közvetlen kormányzati kiadásokat.

A legnagyobb kihívást az energiaárak ugrásszerű emelkedése jelenti. A magyar energiafelhasználás korábbi mennyiségé­vel számolva az energiaárak emelkedése a magyar GDP 10 százalékát kitevő költ­ségnövekedést okoz. A rezsicsökkentésen keresztül – és mint nagy intézményfenn­tartót is – nagyon „megüti” a központi költségvetést is az energiaár-emelkedés. Mivel az energia jelentős részét külföldről szerezzük be, ezért a drasztikusan meg­ugró árak a folyó fizetési mérlegre is ko­moly negatív hatással vannak. Ez nyo­mást helyez az árfolyamra, a jegybank emelni kénytelen a kamatokat, ezzel nő a finanszírozás költsége, az állam ka­matkiadásai megugranak, a romló árfo­lyam miatt gyengül a cserearány, tovább nő a fizetési mérleg deficitje. Sorolhat­nám. Nehéz képlet. Én most fókuszba a fizetési mérleg javítását helyezném. Eh­hez elsősorban az import csökkentésére lenne szükség, azaz az energiafelhaszná­lás visszaszorítására. Minden intézkedés helyes, amely ebbe az irányba hat, és át­gondolandók, amelyek az energiahordo­zók meggondolatlan felhasználását, akár pazarlását is engedhetik. Ilyen például a benzinársapka, ami nyilván jó a lakosság számára, de nem szorítja takarékos autó­használatra az embereket, így az egyre növekvő gázolajimport tovább rontja a fizetési mérleg egyensúlyát.

– Milyen szerepet lát ebben az ÁSZ szá­mára?

– A Költségvetési Tanács tagjaként is elsődlegesen a büdzsére vonatkozó adós­ságszabály betartását kell szem előtt tar­tanom. Ellenőrző szervként azt gondo­lom, hogy a szigorú és következetes el­lenőrzés segíti az egyre szűkösebb for­rások szabályos és hatékony elköltését. A költségvetési fegyelem minden ko­rábbinál jobban felértékelődik az ilyen időszakokban.

– Miképp látja az elmúlt évek adópoli­tikai irányát?

– Azt is mondhatnánk, az elmúlt évti­zed az adócsökkentések évtizede volt. Si­került olyan szerkezetű adórendszert ki­alakítani, amely amellett, hogy az EU-ban az egyik legnagyobb mértékű GDP-ará­nyos adócsökkentést eredményezte, még a költségvetés stabilitását is biztosítani tudta, és ösztönözte a foglalkoztatást. A költségvetési hiány a Covid és a háború hatására lépte át a 3 százalékos plafont, de ez szinte minden EU-s országban szük­ségszerűen így történt, nem véletlenül füg­gesztette fel az unió a maastrichti köve­telmények alkalmazását. Az idei év vá­lasztási év is volt, sokan választási kiadás­ként neveznek szerintük felesleges kiadá­sokat, pl. a gyermeket nevelők szjavis­szatérítését. Szerintem ez sokkal inkább a Covid miatti gazdasági visszaesés ne­hézségeinek kezelését volt hivatott szol­gálni. Pozitívumként értékelem az adóbe­szedés hatékonyságának jelentős növelé­sét, a feketegazdaság visszaszorítását is. Az áfarés 2010-ben még 22,3 százalék volt, 2020-ra pedig 6,1 százalékra becsü­lik. A hatékonyságjavulás következtében 2022-ben közel 1000 milliárd forinttal több bevétele lesz a központi költségve­tésnek ahhoz képest, mint ha az adóha­tóság még mindig a 2010. évi hatékony­sági szinten dolgozna. A kata ilyen erő­teljes átalakítását nem biztos, hogy így csináltam volna. Egyébként is az egysze­rűbb szabályozásban és az erős, hatékony ellenőrzésben hiszek. Szerintem kisebb módosításokkal és erős ellenőrzési jog­körökkel vissza lehetett volna szorítani a katába csomagolt fiktív foglalkoztatást. Amit egyébként az is ösztönzött, hogy 10 éve nem nyúlt a kormányzat az adó mér­tékéhez, ezzel a visszaéléssel megszerez­hető adóelőny nagyon megnőtt.

– Mennyiben tudja hasznosítani új pozí­ciójában a korábbi adóhivatali, PM-es, illetve MNB-s tapasztalatait?

– Nagyon jól. Minél több ilyen jel­legű hivatalban dolgoztam már, an­nál inkább azt gondolom, nagyon ha­sonlít ezen szervek munkája. Próbá­lunk minél több adatot szerezni az el­lenőrzöttekről – KSH-ban a statiszti­kaiadat-szolgáltatásra kötelezettekről

–, azok alapján lehetőleg már az érin­tett bevonása nélkül próbálunk koc­kázati profilokat felállítani, kocká­zat alapján ellenőrzésre kiválasztani, majd egy minél gyorsabb ellenőrzési eljárással megállapítani, eltér-e az el­lenőrzött gyakorlata a rá vonatkozó jogszabályoktól. Csak a NAV az adó­jogszabályokat, az MNB felügyelete a prudenciális szabályokat, az ÁSZ pe­dig például az államháztartási szám­vitelt és a hatékony közpénzfelhaszná­lás követelményét kéri számon. Az ala­pok, a megközelítés, a logika ugyanaz. Ugyanazok a kihívások a digitalizá­ció, a hatékony adatvagyon-gazdálko­dás vagy éppen a mesterséges intelli­gencia felhasználása terén is. Éppen ezért nagyon sokat tanulhatunk egy­mástól, szeretném is a hatékony tapasz­talatcserét ösztönözni a már majdnem 2500 taggal rendelkező Magyar Pénz­ügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete keretében, amelynek elnöke lettem.

– Mit gondol a könyvvizsgálók szerepé­ről az állami és önkormányzati szek­torban, milyen új területeken lehetne a közreműködésükre számítani?

– A könyvvizsgálók az állami és ön­kormányzati szektorban is fontos sze­repet töltenek be, és hozzájárulnak ah­hoz, hogy e szektor pénzügyi és vagyoni helyzetéről a döntéshozók és a szakmai közvélemény is valós képet kapjon. Az ÁSZ nem versenytársnak, hanem part­nernek tekinti őket. 2014-től a magyar államháztartásban egy új számviteli rendet vezettek be, amelynek a poten­ciális lehetőségeit a költségvetési dön­téshozatal számszaki alátámasztásának megerősítésében még nem sikerült telje­sen kihasználni. Ezen a területen is sze­retnénk előrehaladást elérni, már csak azért is, mert az ÁSZ-nak törvényi kö­telezettsége az államháztartás számvi­teli rendszerének értékelése. Azt gon­dolom, hogy ebben az érdekes szakmai kihívást jelentő feladatban jó együttmű­ködés alakulhat ki a könyvvizsgálók és az ÁSZ számvevői között.

– Mi a véleménye legújabb korrupcióel­lenes intézkedésekről, a létrehozott új intézményi keretekről?

– A korrupció olyan, mint egy betegség, fontos, hogy védekezzünk ellene, és ha felüti a fejét, akkor próbáljuk meg meg­szüntetni. Ezért hasznosnak tartok min­den olyan intézményt, amelyet a korrup­ció megelőzése, visszaszorítása érdeké­ben hoznak létre. Az Integritás Hatóság egy nagyon erős jogkörökkel felruházott, autonóm államigazgatási szerv lesz, a ki­nevezett vezetők személye pedig bizto­sítja, hogy teljes mértékben be is fogja töl­teni feladatát. A korrupció tényleges mérése helyett egyébként nemzetközi szervezetek leginkább a korrupcióval kapcsolatos véle­kedéseket mérik. Érdekes, hogy miközben Magyarország nagyon komoly intézkedé­seket hozott a korrupció megelőzése érde­kében – például gyakorlatilag egyik napról a másikra megszüntette a hálapénz rend­szerét –, a vélekedésekre alapozott nem­zetközi indexben ez a javulás nem tükrö­ződik. Azt remélem, hogy két, az Európai Bizottság elvárásainak minden tekintetben megfelelő intézmény (az Integritás Ható­ság és a Korrupcióellenes Munkacsoport) felállítása hozzájárul majd a magyar kor­rupciós helyzet nemzetközi megítélésének javulásához is.

– Napjaink mindenkit foglalkoztató kér­dése az infláció, az árak jelentős emel­kedése, különösen az energiaárakat te­kintve. Mennyiben érinti mindez az ÁSZ működését?

– Természetesen nekünk is nagyon ko­moly energiatakarékossági intézkedése­ket kell hoznunk. Letekerjük a fűtést, spó­rolunk az árammal. Pénteki napra home office munkarendet rendeltem el, így 3 napra lejjebb tudjuk tekerni a termosz­tátot. Rendkívüli helyzetek rendkívüli megoldásokat kívánnak. Jelenleg úgy látjuk, hogy változatlan energiafelhasz­nálási szint mellett mintegy 70–80 mil­lió forintos többletkiadással kell számol­nunk a tavalyihoz képest, amit ki fogunk gazdálkodni, illetve a takarékossági in­tézkedésekkel csökkenteni fogjuk ezt a költségnövekedést.

NÉVJEGY

1996- ban érettségizett a szentendrei Ferences Gimnáziumban
2002-ben végzett jogászként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
2003-ban közigazgatási, 2012-ben jogi szakvizsgát tett
2020-ban asztalos OKJ-s bizonyítványt szerzett
2002-től az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-budapesti Igazgatóságának jogásza, 2003–2005 között osztályvezetője, 2005–2006 között főosztályvezetője
2007–2009-ig az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-magyaror­szági Regionális Igazgatóságának főosztályvezetője, 2009-től 2011-ig igazgatóhelyettese, 2009–2010 között elnöki biztos
2011–2013 között a Nemzetgazdasági Minisztérium Adó- és Vámigazgatási Főosztályának (2011. októbertől a nemzetgazdasági miniszter politikai főtanácsadójaként) főosztályvezetője
2013-ban a Magyar Nemzeti Bank Költségvetési Elemzések Igazgatóságának igazgatója
2013–2019 között a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
2021-től 2022-ig a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese
2022 nyara óta az Állami Számvevőszék elnöke
2017-től a Magyar Közgazdasági Társaság Fenntarthatósági Szakosztály elnökségi tagja
2016–2019 között a Budapesti Corvinus Egyetem Konzisztóriumának tagja
2014- től a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGE) el­nökhelyettese, 2022-től elnöke