A VALÓDI KOCKÁZAT AZ EMBERI TÉNYEZŐBEN REJLIK - Interjú Lakos Lambert Istvánnal a NAV informatikai elnökhelyettesével

/ 2023. márciusi lapszám
A VALÓDI KOCKÁZAT AZ EMBERI TÉNYEZŐBEN REJLIK - Interjú Lakos Lambert Istvánnal a NAV informatikai elnökhelyettesével

Milyenek lesznek a jövő adóbevallásai, hogyan költözik az ügyintézés a mobiltelefonokra, mire képes és mire nem a mesterséges intelligencia, és mit várhat egy pályakezdő, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) informatikai szakterületét választja? Többek között ezekről az izgalmas kérdésekről beszélgettünk a hivatal informatikai rendszerét irányító elnökhelyettessel.

A NAV az egyik legnagyobb ügyfél­körrel kapcsolatban álló közigazga­tási szerv, a rengeteg ügytípusból adó­dóan, pláne a digitalizáció dinami­kus korszakában, vélhetően az in­formatikai háttér is az egyik legsok­színűbb és legkiterjedtebb rendszer az országban. Hogyan képzelheti el ezt egy kívülálló?

– Összetettsége és mérete miatt a NAV informatikai portfóliója kiemel­kedik a magyar közigazgatási mezőny­ből. A komplexitást jól kifejezi a funk­cionális sokszínűség. Vannak az ada­tok hatalmas tömegéből közhiteles nyil­vántartást képező rendszereink, a belső ügyviteli feladatokat támogató alkal­mazások, a társhatósági és EU-s adat­cserét biztosító modulok, az ügyfélki­szolgáló felületek, és semmiképp nem hagynám ki a felsorolásból az adatva­gyon rendszerezett felhasználását se­gítő adattárházunkat. Az ügyfelekkel kommunikáló rendszereink úgyneve­zett frontend része ráadásul két relá­cióban is fejlődik, azon oknál fogva, hogy amíg a magánszemélyeket és a kisvállalkozásokat tipikusan webbön­gésző felületen kell kiszolgálnunk, ad­dig a gazdálkodó szervezetek saját ügy­viteli rendszereikkel kapcsolatban álló, gépi interfészalapú megoldásokat igé­nyelnek. Rendszereink nem egymás mellett, elkülönülten léteznek, hanem egységet alkotva, bonyolult kapcsolati hálóban, és akkor még az adatmennyi­ségről nem beszéltünk.

Nyilván egy ilyen rendszer csábító a hekkervilág számára is. Milyen tapasz­talatai vannak? Hogyan védik a több terabyte-nyi érzékeny adatot?

– A „hogyanról” nem beszélek, az maradjon a mi titkunk. Bár százszá­zalékos védelem a digitális adat- és in­formációvédelemben sem létezik, de a NAV-nál minden eszközünk és tudásunk megvan az igen magas szintű védelem­hez. A modern technológia és a maga­san képzett kiberbiztonsági szakembe­rek külön szervezeti egységként őrzik és óvják a rendszert. A valódi kockázat in­kább az emberi tényezőben rejlik, mert bár mindent elkövetünk, hogy az infor­mációbiztonság-tudatosság fejlődjön, de az emberek biztonságtudatára valójában nincs ráhatásunk. Mindenki hallott már adathalász e-mailekről, sms-ekről. Az ezek mögött állók már nem közvetlenül az értékeinket akarják, hanem a fejünk­ben lévő információkra, például a belé­pési kódjainkra vadásznak, amelyek ré­vén persze végül is pénzt akarnak sze­rezni. Mint minden informatikai szak­ember, én is minden fórumon óva intek mindenkit attól, hogy bárkinek vagy bár­milyen nem biztonságos felületen meg­adja az adatait. Nem csak a lakásunkat kell bezárnunk, a jelszavainkat, infor­mációinkat, személyes adatainkat is la­kat alatt kell tartanunk!

 

Az adóhivatal informatikai fejleszté­sében milyen újítások voltak, illetve vannak folyamatban?

– Mindenekelőtt tisztában vagyunk azzal, hogy csak magától értetődő felü­leteket kínálhatunk, ugyanis szolgálta­tásaink felhasználói nem arra vágynak, hogy sok időt töltsenek az ügyintézés­sel. Ellentétben a kereskedelmi appli­kációkkal, felületekkel, nekünk nem az a célunk, hogy hosszan a NAV oldalain tartsuk az embereket. Mi akkor felelünk meg az elvárásoknak, ha minél keve­sebb lépésben letudhatják az emberek az adókötelezettségeiket. Ez a jelen di­gitális fejlesztéseinek legnagyobb kihí­vása: bonyolult dolgokat kell kézenfekvő formában megjeleníteni. Az adózók szá­mára publikálandó fejlesztések esetében prioritást élveznek azok, amelyek társa­dalmi szinten is érzékelhető hasznot hoz­nak. Az ügyek lehető legszélesebb körét igyekszünk mobilplatformon is elintéz­hetővé tenni. Erre példa a gépjárműadó rendezése, az adószámla egyszerű elérése fizetési funkcióval, vagy a foglalkozta­tási információk lekérdezése. Érdemes a NAV-Mobilt letölteni a tárolt appliká­ciók közé, mert ma még talán szokat­lan, de a közeljövőben már természetes lesz az adózás mobiltelefonon keresz­tül. Ugyancsak tavaly dolgoztunk ki egy hasznos alkalmazást: a katából kilépők, átalányadózást választók pillanatok alatt kitölthetik 2258-as bevallásukat. A fej­lesztés újdonsága, hogy az ONYA (On­line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) keretrendszer rugalmasabbá tételével egy olyan felület jött létre, amely sza­kít a korábbi nyomtatványalapú kitöltési mechanizmusokkal, és felhasználóbarát megközelítéssel ajánlja ki, gyűjti be az adatokat, úgymond, kérdés-válasz for­májában. A program vezeti az adózót, számára csak releváns kérdések és ki­töltendő mezők jelennek meg, ezzel je­lentősen csökkentve a bevallás idejét és bonyolultságát.

A hivatal az idén hány ember helyett készíti el az szja-bevallást, hogyan le­het a kiajánlott bevallások körét to­vább bővíteni?

– Az idén is – az előző évekhez ha­sonlóan – mintegy 5,5 millió személyi­jövedelemadó-bevallási tervezet készül, amely az eSZJA portálon 2023. március közepétől elérhető. A kiajánlott beval­lások körének bővítése érdekes és ak­tuális kérdés. A gazdálkodó szerveze­tekkel működő gépi interfészalapú kap­csolat fejlesztése mellett a magánszemé­lyek esetén az űrlapalapú adatfogadó felületektől szeretnénk elrugaszkodni. Az elektronikus kommunikációt foko­zatosan a NAV Ügyfélportáljára orien­tálva tervezzük kialakítani, interjúkra épülő felületekkel. A hivatal releváns és egyértelmű kérdéseire adott válaszok és a NAV-nál meglévő adatok alapján áll össze az adatszolgáltatás. Emellett van­nak olyan adózói adatigények, amelye­ket a NAV-Mobilon vagy a NAV Ügy­félportáján szolgálhatunk ki, az aktuális adatot minden további interakció nél­kül elérhetővé téve az adózók számára. A jelenlegi nyomtatványkitöltő prog­ramjaink lehető legnagyobb részét sze­retnénk így kiváltani.

Az eSZJA ma már rutinszerűen mű­ködik. Milyen hasonló rendszerek be­vezetésére lehet számítani?

– 2024 elején elindul az áfabevallást támogató eÁFA-rendszer, amelynek ki­vitelezésében paradigmaváltás történt az elmúlt évben. Ennek lényege, hogy a felhasználóknak nem egy bevallási tervezetet ajánlunk, hanem az online számlaadat-szolgáltatások adatainak, az online pénztárgéprendszer egysze­rűsített számla- és nyugtaadatainak, va­lamint a termékimport-vámhatározatok adatainak felhasználásával elemi gaz­dasági események analitikus kimutatá­sát kapják meg a cégek. Tehát nemcsak elemzésre, a gazdasági események át­világítására használjuk az adatvagyont, hanem arra is, hogy a gazdálkodók ügy­vitelét, statisztikáit támogassuk a cég­történethez szorosan kapcsolódó ada­tokkal. A feltöltött analitikán futtatott ellenőrzések eredményét letölthetik és a saját üzleti folyamataikba beépíthetik a felhasználók. Mindezeknek az adózó saját ügyviteli rendszerébe integrálásá­val, a NAV felületére történő belépés nélkül, a saját rendszerén keresztül is beadhatja és jóvá is hagyhatja beval­lását. Az új működési elv biztosítja az áfaanalitika és a bevalláshoz nélkülöz­hetetlen adatok gépileg feldolgozható formájú előállítását, gépi benyújtását és jóváhagyását.

A mesterséges intelligencia milyen mó­don tudja segíteni a NAV munkáját? Például az ellenőrzési feladatokban?

– Az elemzendő adatok köre és mennyisége exponenciálisan nő. A NAV adatvagyona az utóbbi két év alatt megduplázódott, már több mint 13 pe­tabyte. Ez megegyezik egy 296 évig tartó HD-minőségű film adatmennyiségével, ha pedig 4,7 gigabyte-os DVD-lemezekre írnánk ezt az adat­halmazt, akkor 1 petabyte körülbelül egy 55 emelet magas épületet adna ki. Ezen a ponton már szükség van olyan új algoritmusok, módszerek integrálá­sára, amelyek a szervezet stratégiai cél­jait szolgáló, akár széles közigazgatási szinten is hasznosítható összefüggése­ket képesek feltárni. A lehetséges összefüggések komplexitása figyelemre méltó, hiszen nemcsak az adatmennyi­ség növekszik napról napra – akár 2-4 millió online számlaadat-szolgáltatás is érkezhet naponta –, hanem a keze­lendő változók száma is. A korábbi modellezési gyakorlatokkal ellentét­ben ebben a mesterséges intelligen­cián alapuló megoldásban már nem az ember alkotja a modellt, hanem a gép, ezáltal az adathalmazokban előforduló szabályszerűségek teljeskörűen és cél­zottan elemezhetők. A modellek érté­kelését azonban továbbra is az ember végzi, ő dönti el, hogy mely összefüg­gések korrelálnak a kitűzött célokkal, és melyek eldobhatók. A NAV egyedül­álló adatvagyonának értékére épülő ku­tatásokat végző NAV Mesterséges Intel­ligencia Munkacsoport 2022. március 29-én alakult. Maga a kutatás anoni­mizált adatokon történik, így a model­lalkotás során a feltárt összefüggések­kel érintettek kiléte a kutatók számára ismeretlen. A mesterséges intelligen­cián alapuló technológia tehát olyan devianciákat is képes lehet feltárni, amelyek a nagy adatmennyiség bir­tokában korábban a technológia hiá­nya miatt rejtve maradtak. Ez a tech­nológia teremti meg azt a potenciált, amely új módszerek és szempontok be­vezetését generálja a hivatalban. Min­denesetre az nem hagyható figyelmen kívül, hogy a mesterséges intelligen­cia mellett nélkülözhetetlen az emberi gondolkodás. Egyedire, eredetire csak az ember képes. Ezt úgy tudnám jól érzékeltetni, hogy például egy sakkjátszmában lehet sikeres a mestersé­ges intelligencia, ha kellően sok nyert játszma lépéseit megtanítjuk neki, de érzelmeket kiváltó, intuíciókat közve­títő, értékteremtő művészeti alkotások nem várhatók tőle.

A mai generáció pályakezdő infor­matikusai vajon elérhetők-e a NAV számára? Mivel lehet őket megszó­lítani most, amikor mindenki rájuk vadászik?

– Ez valóban kihívás, hiszen ez egy tudásintenzív szektor, vagyis az infor­matika legértékesebb vagyoneleme az, ami a kollégáink fejében van. Az után­pótlás azonban nem lehetetlen, hiszen a NAV informatikusának lenni megtisz­teltetés, egyrészt a rendszer egyedülál­lósága, másrészt a NAV küldetése mi­att. Itt olyan szakmai kihívásokkal le­het találkozni, amilyenekkel ilyen for­mában sehol máshol. A sok egyedi ta­pasztalatból később egyedi tudás lesz, ami a NAV fejlesztéseinél kincset ér, de a piaci szektorban is óriási érték. Tehát nem is az a kérdés, hogyan veszünk fel új kollégákat, sokkal inkább az, hogyan tartjuk itt őket. A kötelességünk nem­csak a működőképes, korszerű rend­szer fenntartása, hanem a NAV infor­matikusi, csaknem ezerfős közösségé­nek egyben tartása is. Így őrizhetjük meg az állandó fejlődés lehetőségét.