A LÉGITÁRSASÁGOK HOZZÁJÁRULÁSÁNAK AKTUÁLIS MÓDOSÍTÁSAI

/ 2023. márciusi lapszám

Cikkünk az extraprofitadókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm.-rendelet (a továbbiakban: extraprofitadó-rendelet) légitársaságok hozzájárulásáról szóló rendelkezéseire vonatkozó, 2023. március 1-jén hatályba lépett módosításait mutatja be. Az extraprofitadó-rendelet légitársaságok hozzájárulását érintő, megelőző állapotairól és változásairól újságunkban korábban már részletesen beszámoltunk.

2023. február 28-án megjelent a 62/2023. (II. 28.) Korm.-rendelet az extraprofitadókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm.-rendelet módosításáról. Eb­ben a módosító rendeletben kaptak he­lyet a légitársaságok hozzájárulásának módosításáról szóló rendelkezések, me­lyek a kihirdetést követő napon, 2023. március 1-jén léptek hatályba.

A rendelet – a korábbi szabályozás rendszerét követve – a két végső úti cél kategórián belül három-három el­térő mértéket határoz meg, aszerint, hogy mekkora az adott légi jármű szén-dioxid-kibocsátása. A legjelentő­sebb változás a hozzájárulás mértékeit érinti: a környezet védelmére tekintettel a fizetendő adó csökken az egy ülésre jutó legalacsonyabb kibocsátási értékű légi járművek esetében, a magasabb ki­bocsátási értékű légi járművek eseté­ben pedig növekszik. A középső kate­góriába sorolt légi járművek esetében a fizetendő közteher mértéke változat­lan, megegyezik a korábbi adómérték­kel. Ennek értelmében tehát ha az utas végső úti célja az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Her­cegovina, az Észak-macedón Köztársa­ság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelem­ség, a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britan­nia és Észak-Írország Egyesült Király­sága, a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az Eu­rópai Unió területén található, akkor a 10,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékű légi jármű esetén utasonként 1600 forint, a 10,50 kilogramm vagy annál magasabb, de 17,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékű légi jármű esetén utasonként 3900 forint, a 17,50 kilogramm vagy annál magasabb egy ülésre jutó kibocsátási értékű légi jármű esetén utasonként 6200 forint a hozzá­járulás mértéke. Amennyiben az utas a fent meghatározottakon kívüli végső úti célnak számító országba repül, a fi­zetendő hozzájárulás mértéke a 10,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékű légi jármű ese­tén 3900 forint, a 10,50 kilogramm vagy annál magasabb, de 17,50 kilogrammnál alacsonyabb egy ülésre jutó kibocsátási értékű légi jármű esetén 9750 forint, a 17,50 kilogramm vagy annál magasabb egy ülésre jutó kibocsátási értékű légi jármű esetén pedig 15 600 forint.

Ezenkívül szükségessé vált annak a rendelkezésnek a korrekciója, amely meg­határozta, hogy mely rendszer és mely számítási mód alapján történjen a károsanyagkibocsátás-alapú elszámolási kö­telezettség teljesítése. A most hatályba lépő módosításokat megelőzően ez az ún. ACI ACERT-rendszerhez volt kötve, amely egy repülőtér-üzemeltetők szá­mára létrehozott, önkéntes alapú, a re­pülőterek összes károsanyag-kibocsátá­sát vizsgáló rendszer. Mivel azonban ez a rendszer az egyes repülőgépek káro­sanyag-kibocsátására vonatkozó számí­tási módot nem tartalmazott, ezért 2023. március 1-jétől az ACI ACERT-rend­szer helyett a Nemzetközi Polgári Repü­lési Szervezet hajtóműkibocsátási adat­bázisa (ICAO Engine Emissions Data­bank, a továbbiakban: ICAO EED) hasz­nálandó erre a célra. A módosított ren­delkezés szerint a légi járművet üzemel­tető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető és beazonosít­ható módon megküldi a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek az adott hónapban üzemeltetett valamennyi érin­tett légi járműve vonatkozásában a Nem­zetközi Polgári Repülési Szervezet (a to­vábbiakban: ICAO) hajtómű-kibocsátási adatbázisában (ICAO Engine Emissions Databank) meghatározott fel- és leszál­lási ciklusban átlagosan elégetett üzem­anyag mértékének, a hajtóművek számá­nak és a kibocsátási érték (3,16) szorza­tának egy ülésre jutó értékét.

Példa a számításra:

  • Üzemanyag LTO ciklus (az ICAO adatbázisa szerint): 517 kg,
  • Hajtóművek száma: 2,
  • Ülőhelyek száma: 230.

Egy ülőhelyre jutó kibocsátási érték: 517 x 2 x 3,16 / 230 = 14,21, ebben az esetben tehát – az úti céltól függően – 3900 vagy 9750 Ft fizetendő utasonként.

Végül pedig megemlítendő, hogy a légitársaságok hozzájárulására vonat­kozó rendelkezések fent írt változásai miatt elengedhetetlenné vált azon át­meneti szabály, amely kimondja, hogy 2023. január hónap vonatkozásában a légi járművet üzemeltető légitársaság – függetlenül a vonatkozó időszakra telje­sített korábbi adatszolgáltatástól – a szó­ban forgó módosító rendelet kihirdetését követő 30. napig ismételten vagy pótló­lag köteles adatot szolgáltatni a földi ki­szolgálást végző gazdálkodó szervezet­nek, azonban már az új károsanyag-ki­bocsátást vizsgáló rendszerből (ICAO EED) nyert adatok alapján. Ugyanak­kor a hozzájárulás fizetésére kötelezett a 2023. január hónapra vonatkozó, már leadott bevallását a módosító rendelet kihirdetését követő 60. napig pótlék­mentesen önellenőrizheti.