A BIZALMAT NEHÉZ FELÉPÍTENI - Interjú Banai Péter Benővel

/ 2020. novemberi lapszám
A BIZALMAT NEHÉZ FELÉPÍTENI - Interjú Banai Péter Benővel

„Az egészségügyi helyzet normalizálódásával, a gazdaság újbóli erősödésével párhuzamosan fontos, hogy felvázoljunk egy olyan középtávú gazdasági pályát, mely bemutatja, hogy az idei kivételes év után hogyan térünk vissza az adósságráta újbóli csökkentésére” – fogalmazott a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára.

– Az idén nagyban meghatározta a gaz­dasági életet a pandémia és az ahhoz való alkalmazkodás. Mit emelne ki, mi­lyen intézkedések voltak ön szerint iga­zán jelentősek, és ezeknek milyen ha­tása volt az államháztartásra?

– A járvány második hullámának kö­zepén kijelenthetjük, hogy a koronavírus miatti gazdasági visszaesés a világgazda­ság egészét tekintve jelentősebb, mint a 2008-as válság idején volt. A magyaror­szági hatások és a válsághelyzetre adott reakció tekintetében viszont van egy na­gyon fontos különbség. Míg 2008-ban a rosszabb reálgazdasági és államháztar­tási helyzet miatt az akkori kormányzat kiadáscsökkentéssel és adóemeléssel reagált, most ennek éppen az ellenkezője tör­ténik: adócsökkentésekkel és munkahely­teremtő támogatásokkal adunk támaszt a gazdasági szereplőknek. Államháztar­tási szempontból a gazdasági visszaesés a GDP 2–2,5 százalékát közelítő hiánynö­vekedést eredményezett. Ezen túl az adó­zási könnyítések, mint a kata fizetésének felfüggesztése vagy a szociális hozzájá­rulási adó kulcsának előre hozott csök­kentése több forrást hagytak a vállalko­zásoknál, ezzel és a tetemes pluszkiadá­sokkal növelve a költségvetési hiányt. Mindezek miatt magas, a GDP 8–9 szá­zalékát kitevő, de európai szinten „csak átlagos” hiány várható. A meghozott in­tézkedések azonban egyfajta befektetés­ként is értelmezhetők, hiszen általuk re­mélhetőleg gyorsabban növekedési pá­lyára áll majd a magyar gazdaság.

Államháztartásért felelős állam­titkárként mit gondol, az előbb emlí­tett hatások közül melyek jelentették a legnagyobb kihívást?

– A járvány kitörésekor a legelső je­lentős feladat az egészségügyi védeke­zéshez szükséges eszközök beszerzése volt. Szerencsére az elmúlt évek gazda­sági eredményeinek köszönhetően volt olyan állapotban a költségvetés, hogy az ehhez szükséges forrásokat biztosí­tani tudtuk. A költségvetésben elkülöní­tett Országvédelmi Alap néven futó 378 milliárd forintos tartalék jelentette az el­sődleges fedezetet. Pontosan emlékszem, az első tétel egy azonnali, 50 milliárd fo­rintos egészségügyi eszközbeszerzés volt, még március elején. Aztán az egészség­ügyi védekezés és a gazdaság védelme érdekében az idei költségvetést is jelen­tősen átszabtuk. Különleges év van. Az említett célok elérése érdekében az idén nem lehetett és – kijelentem – nem is volt költségvetési akadály.

A SZAKma olvasói számára hogyan foglalná össze a szerepét a törvényhozási folyamatban? Az államháztartás egyen­súlyának melyek a legfőbb összetevői, és a gazdaság szereplőinek erre milyen behatásuk van?

– Az egyik legfőbb feladatom a költség­vetési törvényjavaslat előkészítése. Ezt kö­vetően a parlamenti tárgyalás során szá­mos alkalommal képviselem a Pénzügy­minisztériumot. A költségvetés kialakítá­sában sok szempont játszik közre. Ezek közül a legjelentősebbnek a reálgazdasági helyzetet és azon belül a munkaerőpiaci folyamatokat tartom. A foglalkoztatottak számának és bérének alakulása nemcsak az egyének, családok helyzetét határozza meg, hanem szinte azonnal tükröződik az államháztartási szintű adatokban, így a jövedelmi és a fogyasztási adóbevételek­ben. Éppen ezért a gazdaságpolitikai dön­téseknek az egyéneket és az egyes vál­lalkozásokat ösztönző, viselkedésbefo­lyásoló jellegűeknek kell lenniük. Hogy csak egy-két példát mondjak: a nyugdí­jasok munkavállalására vonatkozó rend­kívül kedvező adószabályok számos idő­sebb honfitársunkat tartotta a munkaerő­piacon, de az online kasszák rendszere, a közvetlen NAV-kapcsolat is fegyelme­zettebb számlaadást eredményezett a vál­lalkozások részéről. Ennek is köszönhe­tően tudtuk a csökkenő adókulcsok mel­lett is megőrizni a költségvetés stabilitását.

– Az elmúlt években mire volt a leg­büszkébb, amit az államháztartási kér­dések területén elért a kormányzat?

– Nehéz egy dolgot kiemelni, de ha mégis ki kell, akkor a 2010 utáni költség­vetési konszolidációt és az adósságráta fo­lyamatos csökkentését említeném. Ezen eredmények ugyanis túlmutatnak a szá­mokon. Nem pusztán azt értük el, hogy teljesítettük a különböző jogszabályi kö­vetelményeket és kedvező statisztikákat tudtunk felmutatni, hanem a pénzügyi és reálgazdasági befektetők bizalma vissza­tért Magyarország iránt. Miért mondom ezt? Huszonkét éve dolgozom a Pénzügy­minisztériumban. Jól emlékszem azokra az időkre, amikor az országot leginkább az uniós országok között kiugró költség­vetési hiány és növekvő adósságráta jelle­mezte, és azt is tudom, hogy a 2010 utáni gazdaságpolitikai fordulatot követően is évek kellettek, míg előbb a befektetőket, majd a különböző nemzetközi szerveze­teket meggyőzték a tényszámok. A bi­zalmat nehéz felépíteni, de könnyű el­veszíteni. Az egészségügyi helyzet nor­malizálódásával, a gazdaság újbóli erő­södésével párhuzamosan ezért is fontos, hogy felvázoljunk egy olyan középtávú gazdasági pályát, mely bemutatja, hogy az idei kivételes év után hogyan térünk vissza az adósságráta újbóli csökkenté­sére. Varga Mihály miniszter úr irányí­tásával most ezen dolgozunk. Egy hite­les és reális középtávú pályával biztosít­hatjuk, hogy a jövőben is csökkenjenek a mindnyájunk által finanszírozott adósság terhei. A jó hír az, hogy a bizalom most is megvan irántunk. Ezt tükrözi, hogy a Moody’s épp néhány hete javított a ma­gyar államadósság megítélésén.

A jövő évi adócsomagban részben a korábbi évek adópolitikája érvényesül, részben pedig reflektál azokra az intéz­kedésekre, amelyek az elmúlt hónapokat jellemezték. Mit emelne ki ezek közül: mit tart a legfontosabb változásnak? Hogyan hatnak ezek az intézkedések az államkasszára?

– Az elmúlt évek adópolitikájának négy fő vonalát emelném ki. Az első a gyermek-és családsegítő adópolitika. Ez tükröződik például a családi adókedvezményekben. A második a foglalkoztatást, beruházá­sokat támogató irány, melyet jól szimbo­lizál a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó­terhek folyamatos csökkenése vagy a tár­saságiadó-kulcs alacsony szintje. A har­madik sarkalatos pont a gazdaságfehérí­tés – itt elég, ha az európai szinten leg­jelentősebb áfaréscsökkenést említem; a negyedik pedig az adó adminisztráció mérséklése. Minden adóügyi változta­tás ezekhez az irányokhoz illeszkedik. A most ősszel az Országgyűlésnek beter­jesztett intézkedésekben is az adminiszt­ráció egyszerűsítése dominál. Az a véle­ményem, hogy Izer Norbert államtitkár úr vezetésével szakmailag alaposan elő­készített, jól átgondolt intézkedések tör­ténnek, amelyek jelentősen javítják a vál­lalkozások versenyképességét. Az állam­titkár úr a korábbi vállalati tapasztalatai alapján is pontosan tudja, milyen változ­tatások segítik a vállalkozások életét, ja­vaslatai ugyanakkor figyelemmel van­nak a költségvetés stabilitásának szem­pontjára is.

Milyen releváns vonatkozásai van­nak a makroadatoknak, eredményeknek a könyvelők, könyvvizsgálók számára?

– Az elmúlt időszak reálgazdasági számai azt mutatják, hogy az egyes cé­gek fejlődni tudtak, tehát a könyvelők és könyvvizsgálók nem maradtak munka nélkül. Egy tartósan zsugorodó vagy „vegetáló” gazdaságban a talpon ma­radó cégek, vállalkozások száma is csök­kenne, sokan elveszíthetnék a munkáju­kat. Bízom abban, hogy belátható időn belül a könyvelőknek, könyvvizsgálók­nak az egyre bővülő cégek beszámolóit kell majd ismét kézben tartanunk.

Mit gondol, mik lesznek a követ­kező évek adópolitikai kihívásai itthon, Európában és a világban? A törvény­kezés hogyan tudja ezeket megelőzni vagy helyre tenni?

– A digitalizáció és az online műkö­dési formák terjedése eddig is jellemezte az elmúlt éveket, a koronavírus-járvány ezt a folyamatot csak erősítette. Ahogy korábban már említettem, az adórend­szer a viselkedési formákat is befolyá­solja, mi pedig hoztunk olyan szabá­lyokat, amelyekkel például az elektro­nikus fizetést, az online megoldások alkalmazását könnyítettük, ösztönöz­tük. Az adórendszernek ugyanakkor „le is kell követnie” a változásokat: vi­lágszintű kihívás például a techcégek adóztatása, az adóelkerülés meggáto­lása. A digitalizáció tehát nemcsak az ipari szektort (lásd ipar 4.0), a szolgálta­tásokat (lásd online vásárlások és fizeté­sek) vagy akár a mezőgazdaságot (lásd adatvezérelt precíziós gazdálkodás) be­folyásolja, hanem az adórendszer elé is kihívásokat állít. Úgy látom, az elmúlt években a már említett megoldásokon túl a személyi jövedelemadó e-bevallási rendszerével, vagy az eÁFA-javaslattal a kormányzat nemcsak követte, hanem „diktálta is” a digitalizáció sebességét. Feladatunk tehát van bőven, de remé­lem, az eddigi tapasztalatokra, eredmé­nyekre támaszkodva erőnk is lesz azok elvégzéséhez.

 

NÉVJEGY

46 éves, nős, két gyermek édesapja
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1998-ban végzett közgazdászként, majd 2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyete­men szerzett jogi szakokleveles közgazdászdiplomát
Első munkahelyén, a Pénzügyminisztériumban, majd a Nemzetgazda­sági Minisztériumban (NGM) és azóta ismét a Pénzügyminisztérium­ban dolgozik 1998 óta. Előbb fogalmazóként, majd a költségvetési és pénzügypolitikai főosztály osztályvezetőjeként, főosztályvezető-helyet­teseként, később az EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztály megbízott vezetőjeként végezte munkáját. A Nemzetgazdasági Minisztérium költ­ségvetésért felelős helyettes államtitkára 2010-ben lett
Az államháztartásért felelős államtitkár 2014 óta az NGM-ben, 2018 májusától pedig a Pénzügyminisztériumban