Egyre nagyobb teret nyernek az IFRS-ek

/ szakma 2017. februári lapszám

A legújabb felmérések szerint már a Föld országainak 93 száza­léka használja kisebb-nagyobb mértékben a Nemzetközi Pénz­ügyi Beszámolási Standardokat (International Financial Reporting Standards, IFRS), és az államok 83 százalékánál tőzsdei cégek esetében kötelező az IFRS-ek alkalmazása.

Talán még a legop­timistább szakemberek sem gonolták volna 44 évvel ezelőtt – amikor 1973-ban a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (International Accounting Standards Committee, IASC) kibocsá­totta az első számviteli standardot (IAS) –, hogy ilyen sikere lesz e szabványoknak, amelyek a nemzeti törvényekkel szemben nem konkrét, speciális szabályokat, hanem elvi megközelítéseket al­kalmaznak, és elsősorban pénzügyi szemlélet, valamint befek­tető központú információszolgáltatás jellemzi, jobban tükrözik az összetett ügyleteket, és a piaci változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálásra kerülnek. Bevezetésük mindenhol csökkenti az adminisztrációs terheket, mivel nem kell kétféle (nemzeti és nemzetközi) számviteli rendszert működtetni, növeli a pénzügyi kimutatások nemzetközi összehasonlíthatóságát, az átláthatóságot, a közzétett információk következetességét, ezzel vonzóbbá, versenyképesebbé és nyitottabbá téve az adott ország piacát a külföldi befektetők és tőkepiacok számára.

2001-ig több tucat standard látott napvilágot, amelyből jelenleg még 25 darab IAS és annak 8 értelmezése (SIC) van érvényben. A 2001 áprilisa óta a Bizottságot felváltó Nemzetközi Számviteli Standard Testület (International Accounting Standards Board, IASB) eddig már 16 IFRS-t alkotott és ehhez kapcsolódik még 22 standard értelmezés (IFRIC). Az IFRS-ekből egyelőre csak 13 ha­tályos, illetve az Európai Unióban (közte hazánkban is) 12, mivel egyet az EU nem fogadott be, illetve néhány még nem hatályos. Az IFRIC-ekből még/már 13 van érvényben. Az EU-ban 2005-től a tőzsdei cégek beszámolóját kötelező az IFRS-ek szerint összeál­lítani, amihez IFRS minősítéssel rendelkező könyvelőt és könyv­vizsgálót kell alkalmazni. Az USA 2008 óta fogadja el a US GAAP mellett az IFRS-ek szerint készített pénzügyi kimutatásokat is.

Az IFRS-ek magyarországi elterjedésének és sikeres beveze­tésének kulcsfontosságú tényezőit a magas színvonalú oktatási tananyagok elkészítésében, az egymással versengő és professzionálisan működő továbbképzésekben, valamint a nemzetközi és hazai tapasztalatokkal rendelkező kiváló oktatói gárdában látom, akik számviteli szakemberek, könyvvizsgálók, ellenőrök és ta­nácsadók ezreihez juttatták el a legfontosabb ismereteket a stan­dardokról, és készítették fel őket azok alkalmazására. A zökkenő­mentes átállást segítette az a dicséretes és példaértékű összhang, ami az NGM, az MNB, a NAV, a Magyar Könyvvizsgálói Kama­ra, a nemzetközi tanácsadó cégek, a hazai nagyvállalatok és az oktató-kutató műhelyek együttműködését jellemezte.

A mérlegképes könyvelők esetében 2013 szeptembere óta van lehetőség az IFRS minősítés megszerzésére. Az elmúlt három év­ben közel ötezren vettek részt ilyen témájú, 240 órás (melyből 80 tantermi kontaktóra, 160 óra távoktatás) továbbképzési tan­folyamon az ország különböző városaiban, 23 továbbképzéssel foglalkozó társaság szervezésében. Eddig a tanfolyamon résztve­vők egyharmada tett sikeres vizsgát, így jelenleg 1 621 főnek van IFRS regisztrációja, ami az összes regisztrált mérlegképes köny­velők mintegy 3%-a. A könyvvizsgálóknak a kamara oktatási kft.- je 16 alkalommal indított 90 órás IFRS minősítővizsga felkészí­tőt, amelyen 586-an vettek részt. 356-an tettek minősítő vizsgát, ebből 197-en sikeresen, ami az aktív kamarai tagok 7 százaléka.

A 2015. évi CLXXVIII. törvény 2016. január 1-jétől hazánk­ban is lehetővé, bizonyos esetekben kötelezővé tette, hogy nem­csak a konszolidált, hanem az egyedi éves beszámolójukat is IFRS alapján készítsék el a vállalkozások a hazai számviteli sza­bályok helyett. A NAV tájékoztatása szerint eddig 127 cég tért át az IFRS-ek szerinti beszámoló készítésre és könyvvezetésre (dön­tő többségük már az áttérést megelőzően is vezetett valamifé­le IFRS-nyilvántartást), így az egy áttért cégre jutó minősítésssel rendelkező könyvelők száma 13, a könyvvizsgálóké 3 fő. Remél­hetőleg azonban egyre többen ismerik majd fel az IFRS-ek hasz­nálatának előnyeit, és alkalmazzák a jövőben egyedi beszámo­lójuk összeállítása során, hiszen ez már minden könyvvizsgálatra kötelezett társaság számára lehetővé vált.