EU HÍREK

/ 2021. januári lapszám

Az uniós vámellenőrzés 2019. évi eredményei

Az Európai Bizottság által 2020 decemberében közzétett jelen­tés szerint 2019-ben több mint 760 millió euró kiskereskedelmi értékű hamisított árut foglaltak le az EU külső határain. Míg ez a szám 20 millió eurós értéknövekedést jelent 2018-hoz képest, a visszatartások száma ugyanebben az idő­szakban több mint 30 százalékkal nőtt.

A tagállami vámhatóságok 2019-ben összesen több mint 90 000, csaknem 41 millió egyedi tételből álló, szellemitulaj­don-jogokat sértő árut foglaltak le (ez az előző évhez képest 53 százalékos növe­kedést jelent).

A jelentés kiemeli, hogy a lefoglalt áruk fő kategóriái – a cigaretta (21,3 százalék) és a csomagolóanyagok (13,6 százalék) – 2020-ban a hamisított gyufákkal (20 szá­zalék) egészültek ki, míg az EU-ba im­portált hamisított termékek fennmaradó részének többségét a játékok (9,6 száza­lék) és a ruházati cikkek (3,9 százalék) teszik ki. A lefoglalási eljárásokat nézve a legfontosabb kategóriák a ruházat és a sportcipők, míg a parfümök és kozmetiku­mok 2020-ban a harmadik helyen álltak. A vámhatósági lefoglalások 85 százalé­kában az árukat végül megsemmisítették.

A lefoglalt áruk számát (33 százalék) és értékét (56 százalék) tekintve is Kína a fő származási ország. Az előző évek­hez hasonlóan Törökország és Hong­kong továbbra is az első hét között sze­repelt mindkét tekintetben. Az árucik­kek számát tekintve Pakisztán (gyufák) és Moldova (cigaretták csomagolóanya­gai) álltak az élen, míg az árucikkek ér­tékét nézve Marokkó (órák), Szenegál (ruházati cikkek) és Szerbia (a hookah dohány esetében).

A futárszolgálat és a postai kézbesí­tés együttesen az összes lefoglalási eset 85 százalékát tette ki. A postai kézbesí­tés kategóriáiban lefoglalt egyedi tételek elsősorban az e-kereskedelem útján ren­delt fogyasztói cikkek voltak, például ci­pők, ruházati cikkek és játékok.

A fogyasztók egészségére és biztonsá­gára potenciálisan veszélyes, napi hasz­nálatra szánt hamisított termékek – például élelmiszerek és italok, testápolási cikkek, gyógyszerek, elektromos ház­tartási cikkek és játékok – továbbra is problémát jelentenek, és a lefoglalt egye­di árucikkek teljes mennyiségének 15,6 százalékát tették ki.

Az Európai Bizottság 2019. évi je­lentése a szellemitulajdon-jogok ér­vényesítését célzó vámhatósági in­tézkedésekről a https://ec.europa.eu/taxation_customs/ honlapon ke­resztül érhető el.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kiegészítő jelen­tése az EU belső piacán történt 2019. évi lefoglalásokról a https://euipo. europa.eu honlapon keresztül ér­hető el.