A számviteli beszámoláson túl – BGF-konferencia

/ szakma 2015. októberi lapszám

A számviteli és pénzügyi szakma jelenlegi szerepét és a várható változásokat helyezte középpontba a Budapesti Gazdasági Főiskola szeptember 24–25-én tartott első nemzetközi számviteli és pénz­ügyi konferenciája. A téma kimeríthetetlenségét mutatja, hogy a plenáris ülésen és a hét szekcióban több mint ötven előadás hangzott el.

Sándorné dr. Kriszt Éva, a BGF rektora és Heidrich Balázs,a pénzügyi és számviteli kar dékánja üdvözölte a résztvevőket.

 

A plenáris ülést Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium adózá­sért és számvitelért felelős helyettes ál­lamtitkára nyitotta meg. A magyar szám­vitel mérföldkövének nevezte az idei évet, tekintettel arra, hogy Magyarországon az idén teremtik meg az IFRS-ek kiterjeszté­sének jogi alapjait, vagyis hogy a nemzet­közi pénzügyi beszámolási standardokat alkalmazni lehessen egyedi beszámolók­ra. Emlékeztetett az elmúlt két év szakmai előkészítő munkájára, amelybe bevonták az egész számviteli szakma, így a felső­oktatás képviselőit is. A számvitel sokkal több, mint tények és számok összessége, emlékeztetett. Ez egy közös nyelv, amely a teljesítménymutatók, a jövőbeli tervek, előrejelzések, a döntéshozatali folyama­tok, de még az év végi bónuszok alapja is lehet. Fel kell ismerni, hogy a számvitel nem a könyvelőkért van, hanem a köny­velők munkája által létezik, és mindenki számára nélkülözhetetlen, aki érdeklődik egy vállalkozás, cég, intézmény pénzügyi beszámolója iránt. A helyettes államtit­kár a számvitelt a pénzügyi szakemberek legjobb barátjának nevezte, akkor is, ha magán- vagy állami szektorban, illetve kis vagy nagy cégnél dolgozunk, akkor is, ha döntéshozók vagy beosztottak vagyunk.

Henri Fortin, a Világbank vállalatirá­nyítási és pénzügyi beszámolási reform bizottságának vezetője a világbanki ta­pasztalatokról számolt be. A pénzügyi beszámolás jövője kapcsán kiemelt hang­súlyt helyezett az oktatásra, különösen a délkelet-európai régióban. Beszélt a kü­lönböző nagyságú vállalatcsoportok be­számolói közötti különbségekről.

 

Hilde Blomme, a könyvvizsgálók euró­pai szervezetének (FEE) helyettes vezetője a vállalati jelentések jövőjéről, a várható dinamikus változásokról beszélt. Vázol­ta a jelenlegi és jövőbeni beszámolók közötti különbségeket. Az információk, többek között az IT fontosságára hívta föl a figyelmet.

Pogány Éda Glória külső kapcsolatok igazgató a Coca-Cola Hellenic Csoport beszámolási tapasztalatairól és annak a bizalom erősítésében játszott szerepéről számolt be, összehasonlítva a jelenlegi és a jövőbeni teendőket.

Wim Bartels partner, a KPMG fenntart­hatósági jelentések és biztosítási üzlet­ágának vezetője az érték szempontjából vizsgálta a beszámolást. Az integrált be­számolás lényegét úgy fogalmazta meg, hogy annak tartalmaznia kell a lényeges információkat a szervezetről, annak veze­téséről, teljesítményéről és a jövőbeni ki­látásokról.

A plenáris ülést kerekasztal-beszélge­tés követte, majd hét szekcióban mintegy ötven előadást hallgathattak meg az ér­deklődök.