Tudományos igényű dolgozatok

/ Szakma 2017. májusi lapszám

A pályamunkák minőségének elismeréseként a helyezések kiosztása mellett különdíjakat is odaítélt a számvitel tagozat zsűrije az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudomá­nyi Szekciójának rendezvényei 2017. április 6–8 között zajlottak Győrben, a Széche­nyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaság­tudományi Karának szervezésében. A 39 tagozatban összesen 350 pályamunkával vettek részt az egyes intézmények végső megmérettetést is vállaló hallgatói.

Slágertémák

A számvitel tagozat zsűrielnökeként öröm­mel töltött el, hogy az e terület iránti ér­deklődés töretlen. Közel három évtizedes oktatói munkám során mindvégig azt ta­pasztaltam, hogy a számvitel szó vegyes érzelmekkel, gyakran félelemmel tölti el az ez irányú tanulmányait kezdő hallgatók többségét, még mindig a „tartozik-követel” fogalmakkal, a „magolással” párosítják a tantárgyat. Az oktatók feladata és felelős­sége, hogy ne pusztán megismertessék a szakterületet a hallgatókkal, hanem beve­zessék őket e logikus rendszer rejtelmeibe, ismertessék meg szépségeit, ébresszék fel a terület iránti szakmai és tudományos ér­deklődésüket. Annak érdekében, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek egy-egy gazdálkodó számviteli rendszerének megszervezésére, fejlesztésére, jól kell is­merniük az elméleti alapokat, a számvi­tel szabályozásának hazai sajátosságait és nemzetközi környezetét, a továbbfejlesz­tés lehetséges útjait. Előbbiek feltételezik, illetve szükségessé teszik a hazai és nem­zetközi szakmai, tudományos eredmények naprakész nyomon követését.

A tagozat pályaművei azt jelzik, hogy a hallgatók körében van érdeklődés, igény a kötelező tananyag keretein túlmutató ismeretek megszerzésére, azok tudomá­nyos igényű feldolgozására. A számvitel tagozat 14 nevezettje közül 8 intézmény­ből 12 pályamunka szerzője vett részt a győri rendezvényen.

A számviteli kutatások egyik közpon­ti témája a szabályozás egységesítése, a nemzetközi számviteli standardok alkal­mazása, alkalmazhatósága. Ezzel fog­lalkozott a dolgozatok többsége is, hi­szen – az egyik dolgozat címére utalva – Magyarországon is „kopogtat az IFRS”. A nemzetközi pénzügyi beszámolási stan­dardokra való áttérés kérdésköre mellett foglalkoztak a hallgatók a kreatív számvi­tel, a könyvvizsgálat minőség-ellenőrzése, vagy épp a magyar és a német számviteli rendszer összehasonlításával. Érkezett pá­lyamű a közösségi költségvetési számvi­tel fejlődéséről, az US-GAAP számviteli rendszerben alkalmazott vállalatértékelé­si modellről, az államháztartási számvitel változásáról, valamint a filmes költségve­tés-tervezés témakörében.

Érdemes folytatniuk

A versenyzők dolgozatai és a prezentáci­ók, a kérdésekre adott válaszok jól tük­rözték a hallgatók felkészültségét, szakmai és tudományos igényességét. Győztesnek A számok nem hazudnak – vagy mégis? A kreatív számvitel nyomában című pá­lyamű szerzője és előadója, Hajdú Dániel (Pécsi Tudományegyetem) bizonyult. Má­sodik helyezettek: Molnár Zsófia (Buda­pesti Corvinus Egyetem) Kopogtat az IFRS? A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Stan­dardokra való áttérés egyedi beszámo­lóknál és Gergely Zita (Miskolci Egyetem) Megrendült bizalom? – A könyvvizsgálat minőség-ellenőrzésének kiemelt szerepe című munkáikkal. Harmadik helyen Dávid Csenge (Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem) végzett, dolgozatá­nak címe: A magyar és a német számviteli rendszer összehasonlító elemzése.

A pályamunkák minőségét tükrözi, hogy – a helyezések korlátozott számára tekin­tettel – különdíjak odaítélésére is sor ke­rült Hrubiák Vivien (Budapesti Gazdasági Egyetem, Filmfinanszírozás és filmes költ­ségvetés-tervezés – Magyarország a nem­zetközi filmgyártás térképén) és Lukács László István (Budapesti Gazdasági Egye­tem, A közösségi költségvetési számvitel fejlődése és kihívásai a 21. században) számára. A zsűri a tagozat minden részt­vevőjét a megkezdett tudományos munka folytatására biztatta, kifejezve azt a remé­nyét, hogy a közeljövőben doktori iskolák hallgatóiként, doktoranduszaiként is talál­kozhassanak. Egyben köszönet illeti a té­mavezetőket is elkötelezett és eredményes munkájukért.

 

A zsűri az OTDK bagoly jelképére és Láss másként! jelmondatára utaló papír szemüve­gekben