HÍREK

/ 2019. júniusi lapszám
HÍREK

Gépjármű-kereskedők ellenőrzése

Több mint négyezer különféle vizs­gálatot végzett az adóhivatal 2016 elejétől napjainkig a gépjármű-ke­reskedelem vállalkozásainál. Az így szerzett tapasztalatok akár az autó­vásárlók számára is lényegesek le­hetnek.

Az elmúlt időszakban előfordultak olyan esetek, amikor valótlan adat­tartalmú, fiktív okmányokat állított ki a kereskedő, miként akadt arra is példa, hogy az érintett eltitkolta az adásvételt, vagy bejelentette ugyan, ám helytelen módon határozta meg az áfafizetés mikéntjét. Tártak fel a revizorok olyan megoldást is, ami­kor más adózók adatait használták fel jogtalanul, sőt kontárokra is bukkan­tak – az érintettek adószám nélkül, vagyis teljesen feketén végezték tevé­kenységüket. A tapasztalatok szerint a kétes módon üzletelő kereskedők az autókat általában valamelyik in­ternetes portálon, esetleg egy zárt kö­zösségi csoportban kínálják eladásra. Vevőikkel olyan adásvételi szerző­déseket kötnek, amelyekben eladó­ként nem ők maguk, hanem a jármű korábbi – általában a forgalmiba be­jegyzett utolsó külföldi – tulajdonosa szerepel. A szerződés nemegyszer bi­ankó – az eladó adatait már előre ki­töltik, és az aláírás is szerepel már rajta. A gyanútlan vásárlók néhány napon belül névre írva, rendszámmal megkapják a Magyarországon forga­lomba helyezett autót. Mivel azonban az adásvételi szerződésen sokszor nem az a személy szerepelt, akitől a vevő a kocsit ténylegesen megvá­sárolta, az utóbb felmerülő hibákért senkit nem lehetett számonkérni.

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan a NAV az idén is kiemelt figyelmet szentel a gépjármű-kereskedelemnek. A szektor egyike azoknak a gazda­sági ágazatoknak, amelyeket fokozot­tan ellenőriznek az adóhivatal mun­katársai.