EU HÍREK

/ 2022. májusi lapszám
EU HÍREK

Új uniós ipari kibocsátási javaslat

Az Európai Bizottság 2022. április 5-én javaslatokat ter­jesztett elő az ipari kibocsátá­sokról szóló irányelv naprakésszé téte­lére és korszerűsítésére. A szennyezés megelőzését és ellenőrzését célzó egyik legfontosabb jogszabály módosításának célja az innováció ösztönzése, az élen­járók jutalmazása, és egyenlő verseny­feltételek teremtése az uniós piacon. A javaslat megtartja a hatályos irányelv jelenleg mintegy 50 000 nagyipari léte­sítményre és intenzív állattartó gazda­ságra kiterjedő átfogó megközelítését. Ezeknek a létesítményeknek a tevé­kenységükhöz kapcsolódó „elérhető legjobb technikák” alkalmazásával meghatározott kibocsátási határérté­keknek kell megfelelniük. Az alkalmas technikákat az ipar, a nemzeti és bizott­sági szakértők, valamint a civil társada­lom közösen határozzák meg. Az új szabályok még több releváns kibocsá­tási forrásra alkalmazandók, hatéko­nyabbá teszik az engedélyezést, csök­kentik az adminisztratív költségeket, ja­vítják az átláthatóságot, és erőteljeseb­ben ösztönzik az áttörést jelentő tech­nológiák és más innovatív megközelíté­sek alkalmazását.

Az új szabályok növelni fogják az át­láthatóságot és a nyilvánosság részvéte­lét az engedélyezési eljárásban. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás át fog ala­kulni uniós ipari kibocsátási portállá, ahol bárki megtekintheti az Európában kiadott engedélyek adatait, és könnyen képet alkothat a környezetében zajló szennyező tevékenységekről.

A javaslat elfogadását követően a tag­államoknak 18 hónap áll majd rendelke­zésükre az irányelv átültetésére nemzeti jogukba. Ezt követően ki kell dolgozni és el kell fogadni az elérhető legjobb technikákat, majd az ipari szereplőknek négy év, a mezőgazdasági termelőknek pedig három év elteltével meg kell felel­niük azoknak.

Az ipari kibocsátásokról szóló irány­elvtervezet szövege elérhető az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazga­tóságának honlapján keresztül (https://ec.europa.eu/info/departments/en­vironment_hu).