EU HÍREK

/ 2022. februári lapszám
EU HÍREK

Európai nyilatkozat a digitális jogokról és elvekről

Az Európai Bizottság 2022. január 26-án az Európai Unióban megvalósítandó di­gitális átalakulásra irányadó jogokról és elvekről szóló nyilatkozatot terjesz­tett elő, amelyhez az Európai Parla­ment és a Tanács jóváhagyását kérte.

A digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozattervezet célja az, hogy min­denkinek egyértelmű hivatkozási alap­ként szolgáljon a digitális átalakulás azon formáját illetően, amelynek elő­mozdítása és védelme mellett Európa elkötelezett. Ezen túlmenően a nyilat­kozat iránymutatást nyújt a politikai döntéshozóknak és a vállalkozásoknak az új technológiák alkalmazására vo­natkozóan. Az uniós jogi keretben rög­zített jogoknak és szabadságoknak, va­lamint az elvek által kifejezésre jutta­tott európai értékeknek az online tér­ben éppúgy érvényt kell szerezni, mint az offline világban.

A nyilatkozattervezet a digitális át­alakuláshoz kapcsolódó alapvető jo­gokra és elvekre terjed ki, így az em­berek és jogaik középpontba helyezé­sére, a szolidaritás és az inkluzivitás támogatására, a választás szabadságá­nak biztosítására az online térben, a di­gitális nyilvános térben való részvétel elősegítésére, az egyének biztonságá­nak, védelmének és szerepvállalásának fokozására, valamint a digitális jövő fenntarthatóságának előmozdítására.

A digitális évtizedben érvényre jut­tatandó digitális jogokról és elvek­ről szóló európai nyilatkozat magyar nyelven is elérhető a https://digital-strategy.ec.europa.eu/en oldalon.