EU HÍREK

/ 2022. januári lapszám

Nyomon követhető kriptoeszköz-átutalások

Az uniós tagállamok állandó képviselői 2021. december 1-jén tárgyalási megbízásról állapodtak meg az Európai Parlament­tel a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó meglévő szabályok hatályá­nak bizonyos kriptoeszközökre történő kiterjesztésével kapcsolatban.

A javaslat célja, hogy kötelezővé te­gye a kriptoeszköz-szolgáltatók szá­mára, hogy összegyűjtsenek és hoz­záférhetővé tegyenek az általuk kínált virtuális vagy kriptoeszközök átutalá­sának kezdeményezőjére és kedvezmé­nyezettjére vonatkozó minden adatot (ahogy ezt a pénzforgalmi szolgáltatók jelenleg is teszik az elektronikus átuta­lások esetében). A cél a kriptoeszköz-átutalások nyomonkövethetőségének biztosítása az esetleges gyanús ügyle­tek jobb azonosítása és szükség esetén azok letiltása érdekében.

A tanács által bevezetett módo­sítások egyszerűsítik és pontosít­ják a bizottság javaslatát, követelmé­nyeket vezetnek be a kriptoeszköz-szolgáltatók és az önállóan kezelt tár­cák közötti kriptoeszköz-átutalásokra vonatkozóan. Az álláspontban a ta­nács előírja, hogy a kezdeményezőre vonatkozó információk teljes köré­nek a kriptoeszköz-átutalással együtt kell utaznia, függetlenül az ügylet összegétől. Tekintettel arra, hogy sür­gősen biztosítani kell a kriptoeszköz-átutalások nyomonkövethetőségét, a tanács a pénzátutalásokról szóló ren­deletjavaslat és a kriptoeszközök pia­cairól szóló rendeletjavaslat (MiCA) alkalmazásának összehangolására tö­rekszik.

A pénzmosás és a terrorizmusfinan­szírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok megerősítésére irá­nyuló jogalkotási javaslatcsomag ré­szét képező tanácsi tárgyalási megbí­zás elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14259-2021-INIT/en/pdf linken.