EU HÍREK

/ 2021. decemberi lapszám
EU HÍREK

Az IFRS 17 uniós befogadása

A 2021/2036 európai bizottsági rendelet 2021. november 19-i elfogadásá­val jóváhagyták az IFRS 17 Biztosítási szerződések standard uniós alkal­mazását.

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2017. május 18-án tette közzé az IFRS 17 Biztosítási szerződések nemzetközi pénzügyi beszámolási standardot, amelynek módosításai 2020. június 25-én jelentek meg.

A biztosítási szerződések elszámolásához átfogó megközelítést nyújtó IFRS 17 célja, hogy a társaságok a biztosítási szerződéseket releváns információk alapján, va­lósághűen mutassák be pénzügyi kimutatásaikban. A pénzügyi kimutatások felhasz­nálói ezen információk alapján megbízhatóan értékelni tudják a biztosítási szerző­déseknek a társaság pénzügyi helyzetére, pénzügyi teljesítményére és cash flow-ira gyakorolt hatását.

Az IFRS 17 a biztosítási szerződésekre, a viszontbiztosítási szerződésekre, vala­mint a diszkrecionális nyereségrészesedést tartalmazó befektetési szerződésekre al­kalmazandó. Tekintettel arra, hogy a biztosítási és befektetési szerződéscsopor­tok éves csoportosítására vonatkozó követelmény alkalmazásának költségei és hasz­nai nem mindig állnak egyensúlyban, az IFRS 17 uniós alkalmazásra történő befo­gadása tekintetében nem alakult ki konszenzus a generációk közötti kölcsönösségen alapuló és a cash flow-egyeztetett szerződések éves csoportokba sorolásával kapcso­latban. Így bár az uniós társaságoknak a harmadik országok tőzsdéin való jegyzésük megkönnyítése, illetve a globális befektetők elvárásainak való megfelelésük érdeké­ben indokolt az IFRS 17 standard alkalmazása, az uniós társaságok számára lehe­tővé tették, hogy a generációk közötti kölcsönösségen alapuló és a cash flow-egyez­tetett szerződéseket mentesítsék az IFRS 17 éves csoportosításra vonatkozó követel­ménye alól.

A társaságoknak a pénzügyi kimutatásaihoz fűzött megjegyzésekben jelentős számviteli politikaként közzé kell tenniük a mentesség alkalmazását, és további tájé­koztatást is kell adniuk, például arról, hogy mely portfóliók esetében alkalmazzák a mentességet.

Az IFRS 17 standardot a vállalkozásoknak legkésőbb a 2023. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő első pénzügyi évük kezdetétől kell alkalmazniuk (dönté­sük esetén az engedélyezett eltéréssel). A Bizottságnak 2027. december 31-ig felül kell vizsgálnia a generációk közötti kölcsönösségen alapuló és a cash flow-egyezte­tett szerződések éves csoportosítási követelmény alóli mentességét, figyelembe véve az IASB IFRS 17 standard bevezetés utáni felülvizsgálatát.

A Hivatalos Lap 2021. november 23-i számában megjelent bizottsági rendelet (mellékletével együtt) magyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu inter­netes oldalon keresztül.