EU HÍREK

/ 2020. decemberi lapszám

Cselekvési terv a szellemi tulajdon védelme érdekében

Az Európai Bizottság 2020. november 25-én új cselek­vési tervet tett közzé, amely­nek célja egyrészt lehetővé tenni Európa kreatív és innovatív ipara szá­mára, hogy megőrizze globális vezető szerepét, másrészt felgyorsítani az európai zöld és digitális átállást. A cselekvési tervben meghatározott kulcsfontosságú lépések:

  • a szellemi tulajdon védelmének ja­vítása egységes szabadalmi rend­szer mielőbbi létrehozásával a tagál­lamokban, ezáltal úniószerte egyab­lakos rendszer a szabadalmi oltalom érvényesítéséhez;
  • kkv-k ösztönzése a szellemi tulaj­don hasznosítására tájékoztatást és tanácsadást javító intézkedések és új pénzügyi támogatási program révén;
  • a szellemi tulajdon megosztásának megkönnyítése, technológiák terje­désének elősegítése az iparban pél­dául válság idején;
  • hozzájárulás a hamisítás elleni küz­delemhez egy hamisítás elleni új uniós eszköztár létrehozásával;
  • a globális szinten egyenlő verseny­feltételek megteremtésének előmoz­dítása az EU iránymutató szerepé­nek megerősítésén keresztül.

A koronavírus-válság többek között a kritikus innováció és a technológiák fontosságára is rávilágított. A cselek­vési terv ezért a járvány okozta kihí­vásokkal is foglalkozik, gondoskodva arról, hogy a kritikus fontosságú szel­lemi tulajdon válság idején is rendel­kezésre bocsátható legyen.

A szellemi tulajdonnal kapcso­latos cselekvési terv angol, né­met és francia nyelven érhető el a https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845 internetes oldalon keresztül.