EU HÍREK

/ 2020. májusi lapszám

Az IFRS 3 módosításának uniós befogadása

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és taná­csi rendelettel összhangban az egyes nemzet­közi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK-rendelet [amely mellékletében egybeszer­kesztett formában található az összes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi számviteli standard és értelme­zés (IAS/IFRS és SIC/IFRIC)] legutóbb 2020. április 21- én módosult a 2020/551 európai bizottsági rendelet elfoga­dásával. A rendelet az IFRS 3 Üzleti kombinációk nemzet­közi pénzügyi beszámolási standard „Az üzleti tevékeny­ség definíciója” című módosítását hagyja jóvá.

Az IASB 2018. október 22-én tette közzé az üzleti tevé­kenység definíciójának meghatározását célzó dokumentu­mát, hogy kezelje azokat az aggályokat, amelyek az IFRS 3 bevezetés utáni felülvizsgálata során merültek fel az em­lített definíció gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. A módosítások a gyakorlati alkalmazás elősegítése érdekében tisztázni kívánják az üzleti tevékenység definícióját. Az új fogalom szerint üzleti tevékenység az az integrált tevékeny­ség- és eszközcsoport, amelynek vezetése és irányítása le­hetővé teszi áruk és szolgáltatások ügyfelek számára való nyújtását, befektetési jövedelem (például osztalék vagy ka­mat) termelését vagy a szokásos tevékenységekből szár­mazó egyéb jövedelem termelését.

A standardnak az üzleti tevékenység meghatározásá­val összefüggő módosításait a társaságoknak legkésőbb a 2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénz­ügyi évük kezdő napjától kell alkalmazniuk.