EU HÍREK

/ 2019. júniusi lapszám
EU HÍREK

Csökkenő kockázatok a bankszektorban

Az Európai Unió Tanácsa 2019. május 14-én átfogó jog­alkotási csomagot fogadott el a bankszektorban felmerülő kockáza­tok csökkentése és a bankok esetleges gazdasági sokkokkal szembeni ellen­álló képességének fokozása érdekében.

A csomag egyrészt oly módon mó­dosítja a tőkekövetelményekre vonat­kozó jogszabályokat (az 575/2013/EU rendeletet és a 2013/36/EU irányelvet), hogy megerősíti a bankok tőke- és lik­viditási pozícióit, és megerősíti a ne­hézségekkel küzdő bankok helyreál­lítására és szanálására vonatkozó jogi keretet (a 2014/59/EU irányelvet és a 806/2014/EU rendeletet).

A csomag kiemelt intézkedései:

tőkeáttételi mutatóra vonatkozó kö­vetelményt vezet be valamennyi in­tézmény és tőkepuffer-követelményt a globálisan és rendszerszinten jelen­tős intézmények vonatkozásában,

  • nettó stabil forrásellátottsági követelményt állít,
  • új adatszolgáltatási keret­rendszert alkot a piaci koc­kázatokra vonatkozóan,
  • az EU-ban jelentős tevé­kenységet folytató harmadik országbeli intézményeknek közbenső uniós anyaválla­lattal kell rendelkezniük,
  • a „teljes veszteségviselő képesség” követelményé­nek bevezetése a globálisan rendszerszinten jelentős intézmé­nyek számára,
  • a szavatoló tőkére és a leírható, il­letve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény ál­tal érintett (MREL-) instrumentumok alárendelésére vonatkozó szabályokat szigorítja a globálisan rendszerszin­ten jelentős intézmények és más nagy bankok számára,
  • a szanálási hatóság új, a moratórium elrendelésére vonatkozó hatáskörének bevezetése

A banki csomag a fentieken kívül számos célzott intézkedést is tartalmaz, például az állami infrastruktúrákba és a kkv-kba történő beruházások ösztönzőit és a nemteljesítő hitelek elidegenítését megkönnyítő hitelkockázati keretrend­szert. Az új rendelkezések többségét 2021 közepétől kell majd alkalmazni.