EU HÍREK

/ 2019. márciusi lapszám
EU HÍREK

Új uniós befogadó rendelet

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi ren­delettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfo­gadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet [amely mellékletében egybeszerkesz­tett formában található az összes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzet­közi számviteli standard és értelmezés (IAS/IFRS és SIC/IFRIC)] 2019. feb­ruár 8-án ismét módosult a 2019/237 európai bizottsági rendelet elfogadá­sával.

A 2019/237 rendelet az IAS 28 Tár­sult vállalkozásokban és közös vállalko­zásokban lévő standard módosításának a jóváhagyásáról szól. A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) a standardok karcsúsítását és pontosítá­sát célzó rendszeres felülvizsgálata ke­retében 2017. október 12-én hozta nyil­vánosságra az IAS 28 standard módosí­tásait „Társult vállalkozásokban és kö­zös vállalkozásokban lévő hosszú távú érdekeltségek” címmel. A módosítások egyértelműsítik, hogy az IFRS 9 Pénz­ügyi instrumentumok standard érték­vesztésre vonatkozó követelményei a társult vállalkozásokban és közös vál­lalkozásokban lévő hosszú távú érde­keltségekre is alkalmazandók. Az IAS 28 standard módosításait a társasá­goknak legkésőbb a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénz­ügyi évük kezdőnapjától kell alkalmaz­niuk. A Hivatalos Lap 2019. február 11- i számában megjelent bizottsági rende­let (mellékletével együtt) magyar nyel­ven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.