EU HÍREK

/ 2019. márciusi lapszám

A befektetési vállalkozások új uniós szabályozási kerete

A Tanács és az Európai Parlament 2019. február 26-án ideiglenes meg­állapodásra jutott a befektetési vállal­kozásokra vonatkozó új prudenciális követel­ményeket és felügyeleti szabályokat tartalmazó csomagról. A javasolt intézkedéscsomag egy rendeletből és egy irányelvből áll.

Eddig minden befektetési vállalkozásra a bankokkal azonos tőke-, likviditás- és kocká­zatkezelési szabályok vonatkoztak. Az új sza­bályok értelmében a befektetési vállalkozások ugyanazon kulcsintézkedések hatálya alá fog­nak tartozni – különösen a tőkerészesedések, az adatszolgáltatás, a vállalatirányítás és a ja­vadalmazás tekintetében –, azonban a mére­tük, a jellegük és az összetettségük szerint el­térő követelmények vonatkoznának rájuk. A legnagyobb vállalkozásokra a teljes banki prudenciális szabályozás alkalmazandó lenne, felügyeletükre pedig a hitelintézetekével azonos módon kerülne sor. A kisebb, rendszerszem­pontból jelentősnek nem minősülő vállalkozá­sok számára a jellemzőikhez igazodó új szabá­lyozás jönne létre, külön prudenciális követel­ményekkel.

A befektetési vállalkozások prudenciális sza­bályainak felülvizsgálatáról további infor­máció érhető el a https://ec.europa.eu/info/publications/171220-investment-firms-review_en oldalon.