EU HÍREK

/ 2019. februári lapszám
EU HÍREK

A vállalkozások határokon átnyúló mobilitásának elősegítése

Megállapodás született a vál­lalkozások határokon átnyúló átalakulásairól, egyesüléseiről és szétválásairól szóló irányelvtervezet­tel kapcsolatos tanácsi álláspontról 2019. január 30-án. A döntéssel az EU egy lé­péssel közelebb került azon új szabályok elfogadásához, amelyek célja az uniós vál­lalkozások határokon át­nyúló mobilitásának elősegí­tése. Az irányelvtervezet át­fogó eljárásokat kíván beve­zetni a határokon átnyúló át­alakulások és szétválások te­kintetében, valamint további szabályokat ír elő az uniós tagállamokban bejegyzett tőkeegyesítő társaságok ha­tárokon átnyúló egyesüléseit illetően. A tervezet által meghatározott eljárások biztosítják egyrészt azt, hogy a határokon átnyúló jogügyletek vala­mennyi érintett nemzeti jogrend szerint jogszerűnek minősüljenek, másrészt pe­dig azt, hogy a munkavállalók és a rész­vényesek megfelelő tájékoztatást kapja­nak a jogügylet várható hatásairól. Ezen túlmenően biztosítékokról is rendelke­zik, amelyek célja az érintett vállalkozás részvényeseinek, munkavállalóinak és hitelezőinek a védelme.

Az irányelvtervezet a di­gitális eszközök használa­tát a határokon átnyúló jog­ügyletek teljes folyamatában ösztönzi, valamint a releváns információk meglévő, digi­tálisan összekapcsolt üzleti nyilvántartásokon keresz­tüli cseréjét szorgalmazza. Az irányelvtervezet szövege angol nyelven elérhető a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5401-2019-INIT/en/pdf oldalon.