EU HÍREK

/ 2019. januári lapszám

Javaslat az e-kereskedelem héaszabályaira

Az Európai Bizottság 2018. december 11-én olyan új, rész­letes intézkedéseket jelentett be, amelyek az online piacte­rek adócsalás elleni küzdelembe történő bevonásához, va­lamint az online termékeket távértékesítés keretében érté­kesítő vállalkozások adminisztratív terheinek könnyítéséhez szüksé­gesek. Az előterjesztett végrehajtási rendeletjavaslatok a 2017 decem­berében elfogadott és 2021 januárjában hatályba lépő, az e-kereske­delemre vonatkozó új hozzáadottérték-adó (héa) szabályozás tagálla­mok általi zökkenőmentes működtetésének biztosításához szükséges részletes szabályokat tartalmazzák. Az intézkedések által a héához kapcsolódóan létrehozott egyablakos ügyintézés keretében az on­line áruértékesítők saját regisztrációs tagállamukban egyetlen elekt­ronikus portálon keresztül, saját anyanyelvükön tehetnek eleget uniós héafizetési kötelezettségeik teljesítésének. Az új részletszabályok biz­tosítják, hogy 2021-től kezdve az online piacterek közreműködjenek abban, hogy a platformjaikon keresztül nem uniós vállalkozások által uniós fogyasztók részére értékesített árukra fizetendő héát beszedjék. Az új intézkedések segíteni kívánják a tagállamokat abban, hogy vis­szafizettessék az ágazatban évente elvesztett ötmilliárd eurós adóbe­vétel-kiesést.