EU HÍREK

/ 2019. januári lapszám

Agresszív adótervezés elleni új uniós szabályok

A társasági adó kikerülésére hasz­nált kiskapuk megszüntetése érdeké­ben 2019. január 1-jétől minden tag­állam köteles olyan új, jogilag kötelező vissza­élés elleni intézkedéseket alkalmazni, amelyek a nagy multinacionális vállalatok által alkal­mazott adóelkerülési gyakorlatokat célozzák. A szabályok az OECD adóalap-erózióra és nye­reségátcsoportosításra vonatkozó globális stan­dardjaira épülnek. Az új szabályok értelmében minden tagállam megadóztatja az olyan, ala­csony adókulcsú országokba átcsoportosított nyereséget, amelyekben a vállalat nem végez tényleges gazdasági tevékenységet; korlátoz­zák azon nettó kamatkiadás összegét, amelyet a vállalat levonhat az adóköteles jövedelméből. Lehetővé válik, hogy a tagállamok olyan ese­tekben is felvegyék a harcot az adókikerülési rendszerekkel, amelyekben más adókikerülés elleni rendelkezések nem alkalmazhatók.