EU HÍREK

/ 2018. decemberi lapszám

Hatékonyabb szabványosítás az egységes piacon

Az Európai Bizottság 2018. november 22-én cselek­vési tervet terjesztett elő, hogy fokozza a hatékonyságot, az át­láthatóságot és a jogbiztonságot a teljeskörűen működő egységes pia­cot szolgáló, elsősorban a vegyi anya­gok, az építési termékek, a kozmeti­kumok, a játékok biztonsága, az or­vostechnikai eszközök és a csoma­golás területén alkalmazott harmo­nizált szabványok kidolgozása te­rén. A harmonizált szabványokra vo­natkozó intézkedési terv szerint a legfontosabb cél a fennálló lemara­dás lehető leggyorsabb megszünte­tése, a belső döntéshozatali folyama­tok észszerűsítése, iránymutatás ki­dolgozása a szabványosítási rendelet végrehajtásának gyakorlati vonatko­zásairól, valamint a tanácsadói rend­szer folyamatos megerősítése a har­monizált szabványok gyors és meg­bízható értékelésének és a Hivatalos Lapban kellő időben történő közzété­telének elősegítése érdekében. 

Az egységes piacra vonatkozó fenti és egyéb további kezdeményezé­sekről bővebben tájékozódhat a https://ec.europa.eu/commission/publications/overview-single-market-initiatives_hu honlapon keresztül.