EU HÍREK

/ 2018. novemberi lapszám

Tőkekövetelmények a nemteljesítő hitelekre

Az uniós állandó képviselők 2018. októ­ber 31-én jóváhagyták a nemteljesítő hite­lekkel (non-performing loans) rendelkező bankokra vonatkozó tőkekövetelményekkel kap­csolatos tanácsi álláspontot, amely alapján megkez­dődhetnek a tárgyalások az Európai Parlamenttel.

Az Európai Bizottság 2018 márciusában benyúj­tott javaslatának a célja, hogy prudenciális keretet hozzon létre a bankok számára ahhoz, hogy kezelni tudják a nemteljesítő (vagyis 90 napot meghaladóan nem törlesztett) hitelek nyomán kialakult helyzetet, és hogy ezáltal csökkenjen az ilyen hitelek jövőbeli felhalmozódásának a kockázata.

A nemteljesítő kitettségek fogalmának közös meghatározása alapján a javasolt új szabályok egy úgynevezett „prudenciális óvintézkedést”, azaz egy közös minimális veszteségfedezetet vezetnek be azon pénzösszeg erejéig, amelyet a bankoknak el kell különíteniük a nemteljesítővé váló jövőbeli hi­telek okozta veszteségeik fedezéséhez. Amennyi­ben a bank nem teljesíti az előírt minimális szin­tet, a bank szavatolótőkéjéből vonnák le a szüksé­ges összeget.

A tanácsi álláspont értelmében különböző fede­zeti követelményeket határoznának meg attól füg­gően, hogy milyen a nemteljesítő hitelek besorolása („fedezetlenek” vagy „fedezettek”), és hogy a biz­tosíték ingóság vagy ingatlan-e.