EU HÍREK

/ 2018. novemberi lapszám

Az EU határain lefoglalt hamis áruk

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 27-én új számada­tokat tett közzé, amelyek sze­rint a vámhatóságok több mint 31 mil­lió, kereskedelmi árakon számítva 580 millió euró értékben foglaltak le hamis és hamisított termékeket az EU külső határain.

Az összesített számadatok 2016 óta csökkenő tendenciát mutatnak, azonban az olyan mindennapi használatú, poten­ciálisan veszélyes hamis áruk, mint a gyógyászati termékek, gyógyszerek, já­tékok és villamossági termékek az el­kobzott áruk sokkal nagyobb arányát képviselik. Az összes lefoglalt áru 43 százaléka ebbe a kategóriába tartozik. Összességében a legelterjedtebb hamis­áru-kategória az élelmiszereké, ezek a lefoglalt árucikkek teljes mennyiségé­nek a 24 százalékát teszik ki. Ezután a játékok (11), a dohánytermékek (9) és a ruházati cikkek (7) következnek.

Ami a szállítási módokat illeti, az összes lefoglalt árucikk 65 százaléka tengeri útvonalon jutott be az EU-ba, ál­talában nagy szállítmányok formájá­ban. Ezt a légi szállítás követte, amely a hamis áruk 14 százalékát szállította. A harmadik a futárszolgálati és a pos­tai kézbesítés volt, amelyek együttesen a hamisított áruk 11 százalékát juttat­ták célba, főleg az interneten rendelt fo­gyasztói árukat, például cipőket, ruhá­kat, táskákat és órákat.

Az EU-ba bekerülő hamis áruk to­vábbra is elsősorban Kínából érkez­nek. A hamis ruházati termékek legna­gyobb mennyiségben Törökországból származtak, ugyanakkor főleg Hong­kongból és Kínából érkezett a legtöbb olyan hamisított termék, mint a mo­biltelefon és kiegészítői, a tintapat­ron és toner, a CD/DVD, a címke, cé­dula és matrica. A hamis és potenciáli­san káros gyógyszerek első számú szár­mazási országa India volt. A lefoglalá­sok 90 százalékában az árukat megsem­misítették vagy bírósági, illetve bün­tetőeljárást kezdeményeztek a jogsér­tés megállapítása céljából. Az EU hatá­rain lefoglalt hamis árukról szóló tájé­koztató a https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_ipr_report_2018_en.pdf oldalon keresz­tül érhető el.