EU HÍREK

/ 2018. októberi lapszám

Ecofin-ülés adózást érintő témakörei

Az október 2-i luxembourgi Ecofin-ülésen a pénzügymi­niszterek megállapodtak ab­ban, hogy az elektronikus kiadványok esetében is alkalmazható legyen a ked­vezményes áfakulcs, éppúgy, mint a hagyományos könyveknél. A pénzügy­miniszterek találkozóján pont került az adócsalás elleni küzdelem egyik eszkö­zének, az általános fordított áfa beve­zetésének a kérdésére is, amelynek lé­nyege, hogy az eladó helyett a vevő fi­zeti be az áfát a költségvetésbe. A for­dított adózás általánossá tételére vonat­kozó cseh javaslatot Magyarország tá­mogatta. A nem kizárólag üzleti cé­lokra használt személygépkocsik bérleti díjának, valamint a nyílt végű pénzügyi lízing törlesztőrészleténél a levonható áfa összegét átalányként is meg lehetne állapítani. A választható áfaátalány 50 százalék lenne, azaz a használatot meg­osztó autók után az esedékes bérleti vagy lízingdíj áfatartalmának 50 szá­zalékát lehetne automatikusan levonni. A magyar derogációt, éppúgy, mint az alanyi mentesség összeghatárának megemelésére vonatkozó javaslatot az uniós tagállamok pénzügyminiszterei támogatták.