EU HÍREK

/ 2018. július-augusztusi lapszám

Javaslat a héairányelv részletes, technikai módosítására

Az Európai Bizottság a hozzáadottérték-adóra (a továbbiakban: héa) vonatkozó uniós szabályok részletes, technikai mó­dosítására tett javaslatot 2018. május 25- én. Ezáltal kiegészítette a rendszer átalakí­tására vonatkozó javaslatát, melynek célja a csalásokkal szembeni ellenálló képesség javítása.

A javasolt intézkedéscsomag lénye­gesen módosítja a héával kapcsolatos szabályokat. Célja, hogy megkönnyítse az uniós vállalkozások életét, véget vet­ve az egységes piacon 25 éven át alkal­mazott „átmeneti” héaszabályozásnak. Az Európai Bizottság reményei szerint a javasolt technikai intézkedések ösztö­nözni fogják a tagállamokban a végle­ges uniós héarendszerről zajló vitákat. A végleges héarendszer alapvető eleme­inek az alkalmazása a héairányelv jelen­tős módosítását (a héairányelvben fog­lalt 408 cikkből közel 200 kiigazítását) vonja maga után. A javaslat elsődleges célja az áruk megadóztatásának egy­szerűsítése. Az áruk határon átnyúló ke­reskedelmét a héaszabályokban foglalt módosítások „egyetlen adóköteles szol­gáltatásnyújtásként” javasolják megha­tározni. Ez biztosítani fogja, hogy az árukat abban a tagállamban adóztas­sák meg, amelyikben az áruk szállí­tása véget ér. Ennek következtében a héacsalások várhatóan nagymértékben csökkenni fognak.

Az Európai Bizottság egy online portál vagy egy egyablakos ügyintézési pont be­vezetésére is javaslatot tett, amelyen ke­resztül az uniós, vállalatközi kereskedők rendezhetik héafizetéseiket. Az egyab­lakos online ügyintézési pont azon nem uniós vállalkozások számára is elérhető lesz, amelyek unión belüli vállalkozások számára kívánnak értékesíteni (a rendszer életbelépését követően ezen vállalkozá­soknak egy köztes szereplőt kell kinevez­niük az EU-ban, aki helyettük intézi majd a héaügyleteket).

A változtatások újra előtérbe helyezik a héával kapcsolatos önszabályozást és csökkentik azokat az adminisztratív lépé­seket, amelyeket a vállalkozásoknak meg kell tenniük, amennyiben más tagállam vállalkozásai számára értékesítenek. Az uniós kereskedelem tekintetében a szám­lakiállításra az eladó tagállama szerinti szabályok vonatkoznak majd, ami meg­könnyítené az eladók dolgát. A javaslat pontosítja, hogy az értékesítőnek kell fel­számolnia az áruk értékesítése után fize­tendő héát egy másik uniós országban ta­lálható ügyfele számára, mégpedig a rendeltetési hely szerinti tagállam adókul­csának megfelelően. Az áruk megvásár­lója kizárólag akkor lesz héafizetésre kö­teles, ha minősített adóalany (például az adóhatóság által akként elismert megbíz­ható adózó).

A 2006/112/EK-irányelvnek a vég­ső technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló javaslat a https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en honla­pon keresztül, angol nyelven érhető el.

Megerősödő közigazgatási együttműködés a héacsalások ellen

Az Európai Unió Tanácsa a héacsalás ha­tékonyabb megelőzése érdekében a köz­igazgatási együttműködés megerősítését célzó intézkedésekről állapodott meg 2018. június 22-én. A javasolt rendelet a határokon átnyúló csalások legelterjed­tebb formáira hivatott megoldást találni (például amikor az áru megvásárlása és továbbértékesítése a héa megfizetése nél­kül történik, amikor a használt gépjármű­vekkel való kereskedés során követnek el csalást vagy amikor az áruk héamentes behozatali rendszerével élnek vissza szán­dékosan).

Célja, hogy javítsa a tagállamok adó- és bűnüldöző hatóságai közötti információ­cserét, valamint ezen információk elem­zését. Cél továbbá, hogy megerősítse a nemzeti adóhatósági tisztviselők hálóza­tát (Eurofisc) a héacsalással kapcsolatos információcsere érdekében. A rendelet olyan új együttműködési eszközöket is bevezet, mint például a közösen végzett közigazgatási vizsgálatok. Az új együtt­működési szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetést követő huszadik napon lépnek hatályba. Mivel a vámhatóságok által összegyűjtött információkhoz és a gépjármű-nyilván­tartási adatokhoz való automatikus hoz­záférés megvalósításához új technológiai fejlesztésekre van szükség, e szabályok alkalmazása 2020. január 1-jéig elhalasz­tásra kerül.

A 904/2010/EU-rendeletnek a hozzá­adottérték-adó területén történő közigaz­gatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében ter­vezett módosításáról szóló tanácsi ren­delet a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9820-2018-INIT/hu/pdf oldalon magyar nyelven is elérhető.